Wymień cechy stylu romantycznego i podaj kilka przykładów utworów stanowiących przykłady realizacji zasad stylistycznych charakterystycznych dla tej epoki.

Wymień cechy stylu romantycznego i podaj kilka przykładów utworów stanowiących  przykłady realizacji zasad stylistycznych charakterystycznych dla tej epoki.

Cechy stylu romantycznego :

– Zasada swobody twórczej

– niedoskonałość języka jako narzędzia opisującego świat

– przejawianie się ducha narodowego w  literaturze ludowej, pieśni gminnej oraz języku potocznym

– wprowadzania do utworów regionalizmów, frazeologizmów charakterystycznych dla języka mówionego, potocznego

– słownictwo i składnia poezji ludowej na przykład zdrobnienia, powtórzenia

– synkretyzm rodzajowy

– rozluźnienie kompozycji, jej otwartość

– naruszenia zasady dekorum, czyli mieszanie stylu wysokiego z niskim, wzniosłości z pospolitością, patosu z humorem

 W epopei Pan Tadeusz Adam Mickiewicz stapia w jednolitą całość różne gatunki i konwencje literackie. Korzystał z gawędy szlacheckiej i poematu opisowego poświęconego wsi. Język narratora jest prosty, bliski polszczyźnie potocznej. Mickiewicz wzbogaca go neologizmami oraz archaizmami. Opis przyrody  czy obyczajów wyróżniają malarskość, bogactwo porównać, antropomorfizacji, wyliczeń, hiperboli i epitetów. Styl poematu charakteryzują tendencja do idealizacji, ironiczny dystans do opisywanej rzeczywistości, a także humor.

Dziady Adama Mickiewicza odzwierciedlają nowatorstwo romantycznego kształtu dzieła dramatycznego. Już numeracja poszczególnych części utworu wydaje się być niezwykła, jej kolejność nie odpowiada ani chronologii powstania ani nie wskazuje fabularnego porządku. Utwór charakteryzuje otwarta i fragmentaryczna struktura dzieła. Każda część utworu wydaje się niezakończona, otwarta, każda kończy się niedopowiedzeniem. Nierozstrzygnięte pozostają dzieje Kordiana, czy niejasny wydaje się finał Nie- Boskiej komedii. Nie dowiadujemy się wszystkiego o bohaterach, bo człowiek sam jest ,,formą otwartą’’ ulega nowym namiętnościom, rozwija się i ulega przemianom.