Wymień najważniejsze następstwa kontroreformacji w życiu społeczno – politycznym w XVII wieku. Czy dostrzegasz wpływ tego ruchu na twórczość ówczesnych artystów ?

Wymień najważniejsze następstwa kontroreformacji  w życiu społeczno – politycznym w XVII wieku. Czy dostrzegasz wpływ tego ruchu na twórczość ówczesnych artystów ?

      W Rzeczypospolitej przewodził  kontrreformacji  król Zygmunt III Waza (1587-1632). Polska kontrreformacja charakteryzowała się przede wszystkim stopniowym zmniejszaniem  tolerancji religijnej, który polegał na usuwaniu protestantów z wszelkich urzędów państwo­wych. oraz ograniczaniu ich praw obywatelskich, w końcu na wypędzaniu ich z kraju. Walka z in­nowiercami przybierała różne formy ;  kontrreformatorzy  uważali za niezbędne cenzurowanie wszelkich wydawnictw,  organizowali po procesy o bluźnierstwo,  te działania prowadziły do  ograniczenia  prawa do wyznawania wiary.

      Na początku XVII w. władze kościelne ogłosiły  indeks ksiąg zakazanych.  Zakon jezuitów przejął szkolnictwo nie tylko elementarne, ale też i wyższego szczebla.  Jezu­ici  doprowadzili do wielu reform   w sposobie nauczania i  rozwinęli szkolnictwo bezpłatne.  Do przedmiotów, które były obję te nauczaniem należały : łacina, religia, retoryka, odrzucano wszystko to, co niechrześcijańskie. Jezuitów uznano za  zakon nietolerancyjny, który zamierzał ingerował  we wszelkie przejawy życia tak religijne­go, jak i prywatnego. Do jezuitów należał   Piotr Skarga (  autor Żywotów świętych oraz Kazań sejmowych ) , który był nadwornym  kaznodzieją Zygmunta III Wazy. Ten wybitny umysł i wielki  patriota był  przeciwnikiem protestantów,  głosił konieczność  rozliczenia się z innowiercami.