Obraz społeczeństwa polskiego w literaturze pozytywizmu.

Obraz  społeczeństwa polskiego w literaturze pozytywizmu.

Wnikliwy obraz społeczeństwa polskiego przedstawił Bolesław Prus w ,,Lalce ''

Arystokracja została przedstawiona w sposób negatywny jako warstwa społeczeńśtwa uprzywilejowana, której nie zależało na reformach w kraju. Jej przedstawicieli zostali zaprezentowani w powieści jako osoby zdegenerowane i zdemoralizowane ( Łęcki, Starski, baronostwo Krzeszowscy). Żyją w zamkniętym świecie, ich poglądy są skostniałe. Pisarz przedstawia tę grupę społeczną jako pasożytów żyjących z cudzej pracy.

Mieszczaństwo ukazane w ,, Lalce '' jest klasą społeczną wewnętrznie zróżniocowaną pod względem majątkowym i narodowym. Żydzi wyróżniają się pracowitością oraz zamożnością ( Szlangbaum ), mieszczan pochodzenia niemieckiego wyróżnia oszczędność oraz precyzja ( Minclowie ). Mieszczaństwo polskie jest zróżnicowane pod względem wykształcenia i dorobku ( Szprot, Węgrowicz, Deklewski).

Inną wartswą społęczną ukazaną w powieści jest biedota miejska, do której pisarz zaliczył proletariat zarabiajacy ciężką pracą na skromne utrzymanie ( Wysocki) oraz lumpenproletariat – bezrobotni, nędzarze, złodzieje, i prostytutki.

Jednym z najważniejszych haseł pozytywizmu była asymilacja Żydów. Nowela ,, Mendel Gdański '' Marii Konopnickiej przedstawia trudności z propagowaniem idei asymilacji oraz problem nienawiści społeczeństwa polskiego wobec Żydów.W 1865 roku Żydzu w Warszawie stanowili 30% wszystkich mieszkańców. Asymilacji ludności polskiej z żydowską była ważnym postulatem pozytywizstów. Jednak akty nienawiści obu narodów, do których dochodziło najpierw w Rosji, a potem w Polsce pokazały wzajemną niechęć. Dodatkowo polityka zaborcy rosyjskiego zmierzała do skłócenia społeczeństwa polskiego i żydowskiego, aby przyczynić się do osłabienia wspolnoty i jedności narodowej.

Utwór Konopnickiej był literacką odpowiedzią na antysemickie wystąpienia Polaków. Jego wymowa jest pesymistyczna. Tragiczny los głównego bohatera ma wzbudzić u czytelnika współczucie oraz przyczynić się do negatywnej oceny antysemityzmu. Konopnicka potępia nietolerancję społeczeństwa polskeigo i kierowanie się uprzedeniami.

Mendel to człowiek wartościowy, oddany pracy, pobożny, kochający swoje miasto symbolizuje Polskę.