Na przykładzie Bogurodzicy określ, czy w ciągu wieków dokonała się w naszym kręgu kulturowym zmiana w systemie wartości.


Na przykładzie Bogurodzicy określ, czy w ciągu wieków dokonała się w naszym kegu kulturowym zmiana w systemie wartości. Zgromadź argumenty na poparcie swojego stanowiska.

       Bogurodzica jest najstarszą polska pieśnią religijna, nawiązuje do pieśni zwanej kierleszem, która była już znana w X wieku.
       W średniowieczu poezja była podporządkowana dominującemu światopoglądowi, czyli teocentryzmowi, według którego przyczyną i ośrodkiem świata był  Bóg. Stanowił on cel wszelkich działań człowieka, a do zadań literatury należało przekazywanie prawd wiary lub wskazania jak ich przestrzegać. Władca miał obowiązek szerzenia oraz wzmacniania wiary, mnisi jej wyjaśniania, a do powinnością rycerza było poświęcenie życia w jej obronie. Bogurodzica jest przykładem poezji religijnej o charakterze błagalnym. Podkreśla, że najważniejszy w życiu człowieka jest Bóg i wiara.
       Współcześnie dokonała się znaczna zmiana w systemie wartości, stosunku człowieka do  swoich obowiązków,  do religii oraz Boga. Człowiek nie stawia Stwórcy w roli nadrzędnej w życiu, nie zawsze jest gotowy do poświęcenia życia na umacnianie wiary, jej obrony czy szerzenia jej treści. Religia istnieje w życiu każdego człowieka, jednak coraz częściej staje się równorzędna lub mniej ważna niż inne wartości.  Współcześnie najważniejszą wartością staje się człowiek, jego potrzeby, świat doczesny, w którym żyje. Taki pogląd bliższy jest humanizmowi odrodzeniowemu niż średniowiecznemu teocentryzmowi.  W dzisiejszym konsumpcyjnym świecie ludzie z trudem wywiązują się z Dekalogu, nie cenią Boga jako wartości najwyższej. Dużo czasu poświęcają na pracę, stają się anonimowymi użytkownikami Internetu. Więcej czasu spędzają na portalach społecznościowych niż na modlitwie i kontemplacji. We współczesnym świecie wartości, które przekazuje Bóg stają się archaiczne.
       W Bogurodzicy wierni są pełni obaw o swoje zbawienie, proszą Matkę Boską o wsparcie do Syna Bożego. Są pełni skruchy proszą o łaskę. Współcześnie trudno odnaleźć pokorę w postawie ludzi, ich zachowanie często jest pełne pewności siebie, często zapominają o Bogu. Człowiek z trudem przyznaje się do błędu, swoich złych postępków, przestał bać się kary po śmierci.
      Charakterystyczny dla Bogurodzicy jest uniwersalizm średniowieczny, który wyrażał się uporządkowaniem świata według powszechnych, obowiązujących wzorców. Współcześnie trudno odnaleźć w różnorodności kulturowej oraz wyznaniowej cechy wspólne, zanika też kult Matki Boskiej, jako pośrednika między człowiekiem a Bogiem. W zderzeniu w wieloma religiami trudno zrozumieć kult Matki Boskiej, która prosi w imieniu słabego i grzesznego człowieka o łaskę Boga. Jej rola, tak ważna w Bogurodzicy, została znacznie zmniejszona we współczesnej kulturze, także religijnej.