Plan wydarzeń Pamiętnik z powstania warszawskiego

Plan wydarzeń :

1. Relacja Mirona z I sierpnia 1944 r.:

 1. opis dnia;
 2. formowanie się frontu i zamieszanie na ulicach;
 3. spotkanie ze Staszkiem i wizyta u Ire­ny R;
 4. wybuch powstania na ulicach Warszawy

2. Kolejne trzy dni powstania:

 1. obserwowanie działań ludności warszawskiej: budowanie barykad, burzenie niemieckich wach, wyrywanie płyt chodnikowych i wywieszanie polskich flag:

 2. atak Niemców na Chłodną i wysadzenie pięciu kamienic na rogu Waliców;

 3. ucieczki ludności miejskiej na Wolę;

 4. pomoc Mirona i Staszka przy wyrywaniu płyt z chodnika.

3. 5 sierpnia – nalot niemieckich samolotów.

4. Niechętna pomoc Mirona przy pochówku po­ległych Niemców.

5. Powrót Białoszewskiego do domu i spotkanie z Babu Stefu, znajomą Żydówką:

     a.wspominanie czasów przedpowstaniowych;

     b.rozmowa Mirona z dawno niewidzianą Stefą;

     c.nalot Niemców i kolejne egzekucje na ulicach Warszawy;

     d.zbombardowanie szkoły na Lesznie;

     e.przeniesienie się Mirona do Ireny P.

6. Szósty dzień powstania:

 1. plotka o upadku powstania i zajmowanie kolejnych ulic miasta przez Niemców;
 2. pomoc Mirona przy gaszeniu pożaru i udzielanie pomocy rannym;
 3. przeniesienie się Mirona z matką do ciot­ki Józi i ucieczka piwnicami;
 4. udział Mirona w transporcie rannego;
 5. decyzja o przeniesieniu się bliżej Starówki:
 6. dotarcie Mirona, Jadźki i Heńki do mieszkania Swena i poznanie mieszkań­ców schronu na Rybakach;
 7. wspólne modlitwy i śpiewanie pieśni, urządzanie w podziemiach kuchni i la­tryn, wspólne rozmowy, słuchanie radia, czytanie gazetek powstaniowych

7. Siódmy dzień powstania:

      a. myśli Mirona o ucieczce i rezygnacja z tego pomysłu;

      b.narastanie w ludziach strachu i niepew­ność jutra;

      c. obiady u sióstr sakramentek.

8. Dwunasty dzień powstania:

a. użycie przez Niemców nowej broni prze­ciw warszawiakom, m.in. miotaczy ognia i min:

b) nasilanie się ataków przyczyną lęku przed wyjściem z kryjówki na powierzchnię

9. Trzynasty dzień powstania :

 1. zbombardowanie przez Niemców Stare­go Miasta i zniszczenie klasztoru Sakramentek;
 2. zajęcie przez nich wodociągów, elektrowni i magazynów z zapasami żywności;
 3. ułożenie przez Mirona i Swena litanii, chętnie później odmawianej w schro­nach.

10. Piętnasty dzień powstania :

 1. odprawienie uroczystej mszy z okazji święta Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny;
 2. odwiedziny u rodziny na Bielańskiej i babki w pałacu Radziwiłłowskim.

11. Opis życia podczas okupacji :

 1. przypomnienie wydarzeń po 1 września 1939 r.;
 2. opowieść o utworzonym przez Niemców getcie żydowskim i powstaniu, które tam wybuchło.

12. Siedemnasty dzień powstania – imieniny Mirona :

a. wyprawa do kościoła św. Jacka i odnale­zienie w zniszczonej księgarni Psycholo­gii Titschenera;

b.wiadomość o zbombardowaniu katedry.

13. 22 sierpnia – przeniesienie się Mirona i jego bliskich do nowego schronu pod filarami:

   a. przybywanie coraz większej liczby ludzi do schronu;

   b.pomoc Mirona w przesuwaniu barykad;

  c.przybycie do podziemi i poznanie rodzi­ny z ulicy Kościelnej;

  d.pojawienie się księdza i otrzymanie od niego ostatnich sakramentów „z pragnie­nia".

14. Schronienie się w ruinach Izby Rzemieślni­czej przy ulicy Miodowej:

  a.poszukiwanie przez Mirona naczyń po­trzebnych do przechowywania jedzenia;

  b.wprowadzenie się na Miodową nowej ro­dziny;

  c.znalezienie źródła wody w drewnianej studni na Podwalu.

15. 31 sierpnia – powrót z frontu batalionu „Chro­bry" i atak Niemców na kryjówkę żołnierzy.

16.  1 września :

   a. wspomnienie rocznicy wybuchu wojny;

   b. pomoc Mirona, Swena i Zbyszka w trans­porcie rannego żołnierza kanałami do Śródmieścia.

17. Wyprawa Mirona i Swena na Chmielną.

18. Spotkanie z Ojcem. Haliną i Zochą.

19. Opanowywanie przez Niemców kolejnych dzielnic Warszawy.

20. Odczytanie poematu Mirona w domu przy Chmielnej.

21. Zbombardowanie Powiśla.

22. Schronienie się Mirona z rodziną i przyjaciółmi u państwa Bałturkiewiczów.

23. Przeniesienie się na Nowogrodzką, do przyja­ciela ojca Mirona – pana Michalskiego.

24. Kolejne przeprowadzki Mirona na ulicę Wilczą, a Swena na Żurawią do państwa Szu.

25.Nieustanne przesiadywanie w schronie w oba­wie przed atakami Niemców.

26.Odprawienie mszy świętej w jednym z miesz­kań na Wilczej.

27. Spotkanie Mirona z Franiem, kolegą ze szko­ły, i Romanem Z., żołnierzem AK

28. Naloty Sowietów na dzielnice zajęte przez Niemców.

29.15 września – zdobycie Pragi przez wojska ra­dzieckie.

30.Zrzucanie żywności i broni przez alianckie sa­moloty.

31.Próby znalezienia w ody.

32. Rozprzestrzenienie się plagi wszy.

33. Wymiana artykułów codziennego użytku na żywność.

34.Wyprawa Mirona, Ojca i Swena po zboże do ocalałego młyna na Prostej.

35.Odwiedziny u Sabiny i Czesława na Złotej.

36.Kapitulacja niemal wszystkich dzielnic Warszawy: Czerniakowa, Mokotowa, Żoliborza.

37.Bezskuteczne poszukiwanie Swena na Żura­wiej przez Mirona.

38.Wspólny płacz Mirona i Swena wywołany spacerem ulicami zniszczonej Warszawy.

39.2 października – ogłoszenie końca powstania i kapitulacji Warszawy.

40.Wychodzenie ludzi z kryjówek i przygotowa­nia do opuszczenia miasta.

41.Powrót Mirona z rodziną na Chmielną i ukry­cie (zakopanie) ważnych dokumentów.

42. Transport do Pruszkowa.

43.Komisja selekcyjna.

44. Przeniesienie do obozu w Łambinowicach.

45. Skierowanie Mirona z Ojcem do pracy do Opola.

46. Wyjazd Haliny do Wiednia.

47. Ucieczka Białoszewskich z Opola do Często­chowy i spotkanie tam Swena i jego matki.

48. Powrót Mirona do Warszawy w lutym 1945 r.