Plan wydarzeń Pamiętnik z powstania warszawskiego

  Plan wydarzeń :

  1. Relacja Mirona z I sierpnia 1944 r.:

  1. opis dnia;
  2. formowanie się frontu i zamieszanie na ulicach;
  3. spotkanie ze Staszkiem i wizyta u Ire­ny R;
  4. wybuch powstania na ulicach Warszawy

  2. Kolejne trzy dni powstania:

  1. obserwowanie działań ludności warszawskiej: budowanie barykad, burzenie niemieckich wach, wyrywanie płyt chodnikowych i wywieszanie polskich flag:

  2. atak Niemców na Chłodną i wysadzenie pięciu kamienic na rogu Waliców;

  3. ucieczki ludności miejskiej na Wolę;

  4. pomoc Mirona i Staszka przy wyrywaniu płyt z chodnika.

  3. 5 sierpnia – nalot niemieckich samolotów.

  4. Niechętna pomoc Mirona przy pochówku po­ległych Niemców.

  5. Powrót Białoszewskiego do domu i spotkanie z Babu Stefu, znajomą Żydówką:

       a.wspominanie czasów przedpowstaniowych;

       b.rozmowa Mirona z dawno niewidzianą Stefą;

       c.nalot Niemców i kolejne egzekucje na ulicach Warszawy;

       d.zbombardowanie szkoły na Lesznie;

       e.przeniesienie się Mirona do Ireny P.

  6. Szósty dzień powstania:

  1. plotka o upadku powstania i zajmowanie kolejnych ulic miasta przez Niemców;
  2. pomoc Mirona przy gaszeniu pożaru i udzielanie pomocy rannym;
  3. przeniesienie się Mirona z matką do ciot­ki Józi i ucieczka piwnicami;
  4. udział Mirona w transporcie rannego;
  5. decyzja o przeniesieniu się bliżej Starówki:
  6. dotarcie Mirona, Jadźki i Heńki do mieszkania Swena i poznanie mieszkań­ców schronu na Rybakach;
  7. wspólne modlitwy i śpiewanie pieśni, urządzanie w podziemiach kuchni i la­tryn, wspólne rozmowy, słuchanie radia, czytanie gazetek powstaniowych

  7. Siódmy dzień powstania:

        a. myśli Mirona o ucieczce i rezygnacja z tego pomysłu;

        b.narastanie w ludziach strachu i niepew­ność jutra;

        c. obiady u sióstr sakramentek.

  8. Dwunasty dzień powstania:

  a. użycie przez Niemców nowej broni prze­ciw warszawiakom, m.in. miotaczy ognia i min:

  b) nasilanie się ataków przyczyną lęku przed wyjściem z kryjówki na powierzchnię

  9. Trzynasty dzień powstania :

  1. zbombardowanie przez Niemców Stare­go Miasta i zniszczenie klasztoru Sakramentek;
  2. zajęcie przez nich wodociągów, elektrowni i magazynów z zapasami żywności;
  3. ułożenie przez Mirona i Swena litanii, chętnie później odmawianej w schro­nach.

  10. Piętnasty dzień powstania :

  1. odprawienie uroczystej mszy z okazji święta Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny;
  2. odwiedziny u rodziny na Bielańskiej i babki w pałacu Radziwiłłowskim.

  11. Opis życia podczas okupacji :

  1. przypomnienie wydarzeń po 1 września 1939 r.;
  2. opowieść o utworzonym przez Niemców getcie żydowskim i powstaniu, które tam wybuchło.

  12. Siedemnasty dzień powstania – imieniny Mirona :

  a. wyprawa do kościoła św. Jacka i odnale­zienie w zniszczonej księgarni Psycholo­gii Titschenera;

  b.wiadomość o zbombardowaniu katedry.

  13. 22 sierpnia – przeniesienie się Mirona i jego bliskich do nowego schronu pod filarami:

     a. przybywanie coraz większej liczby ludzi do schronu;

     b.pomoc Mirona w przesuwaniu barykad;

    c.przybycie do podziemi i poznanie rodzi­ny z ulicy Kościelnej;

    d.pojawienie się księdza i otrzymanie od niego ostatnich sakramentów „z pragnie­nia".

  14. Schronienie się w ruinach Izby Rzemieślni­czej przy ulicy Miodowej:

    a.poszukiwanie przez Mirona naczyń po­trzebnych do przechowywania jedzenia;

    b.wprowadzenie się na Miodową nowej ro­dziny;

    c.znalezienie źródła wody w drewnianej studni na Podwalu.

  15. 31 sierpnia – powrót z frontu batalionu „Chro­bry" i atak Niemców na kryjówkę żołnierzy.

  16.  1 września :

     a. wspomnienie rocznicy wybuchu wojny;

     b. pomoc Mirona, Swena i Zbyszka w trans­porcie rannego żołnierza kanałami do Śródmieścia.

  17. Wyprawa Mirona i Swena na Chmielną.

  18. Spotkanie z Ojcem. Haliną i Zochą.

  19. Opanowywanie przez Niemców kolejnych dzielnic Warszawy.

  20. Odczytanie poematu Mirona w domu przy Chmielnej.

  21. Zbombardowanie Powiśla.

  22. Schronienie się Mirona z rodziną i przyjaciółmi u państwa Bałturkiewiczów.

  23. Przeniesienie się na Nowogrodzką, do przyja­ciela ojca Mirona – pana Michalskiego.

  24. Kolejne przeprowadzki Mirona na ulicę Wilczą, a Swena na Żurawią do państwa Szu.

  25.Nieustanne przesiadywanie w schronie w oba­wie przed atakami Niemców.

  26.Odprawienie mszy świętej w jednym z miesz­kań na Wilczej.

  27. Spotkanie Mirona z Franiem, kolegą ze szko­ły, i Romanem Z., żołnierzem AK

  28. Naloty Sowietów na dzielnice zajęte przez Niemców.

  29.15 września – zdobycie Pragi przez wojska ra­dzieckie.

  30.Zrzucanie żywności i broni przez alianckie sa­moloty.

  31.Próby znalezienia w ody.

  32. Rozprzestrzenienie się plagi wszy.

  33. Wymiana artykułów codziennego użytku na żywność.

  34.Wyprawa Mirona, Ojca i Swena po zboże do ocalałego młyna na Prostej.

  35.Odwiedziny u Sabiny i Czesława na Złotej.

  36.Kapitulacja niemal wszystkich dzielnic Warszawy: Czerniakowa, Mokotowa, Żoliborza.

  37.Bezskuteczne poszukiwanie Swena na Żura­wiej przez Mirona.

  38.Wspólny płacz Mirona i Swena wywołany spacerem ulicami zniszczonej Warszawy.

  39.2 października – ogłoszenie końca powstania i kapitulacji Warszawy.

  40.Wychodzenie ludzi z kryjówek i przygotowa­nia do opuszczenia miasta.

  41.Powrót Mirona z rodziną na Chmielną i ukry­cie (zakopanie) ważnych dokumentów.

  42. Transport do Pruszkowa.

  43.Komisja selekcyjna.

  44. Przeniesienie do obozu w Łambinowicach.

  45. Skierowanie Mirona z Ojcem do pracy do Opola.

  46. Wyjazd Haliny do Wiednia.

  47. Ucieczka Białoszewskich z Opola do Często­chowy i spotkanie tam Swena i jego matki.

  48. Powrót Mirona do Warszawy w lutym 1945 r.