Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2009

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2009

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

Klucz punktowania zadań testu Podróż niejedno ma imię…

1 B
2 C
3 D
4 D
5 C
6 D
7 B
8 C
9 A
10 B
11 C
12 A
13 A
14 D
15 A
16 B
17 B
18 D
19 C
20 A

 

Zadania otwarte Jeśli w zadaniach punktowanych 0-1 wśród odpowiedzi poprawnych pojawiają się odpowiedzi niepoprawne, uczeń otrzymuje 0 pkt za zadanie. W zadaniach krótkiej odpowiedzi dopuszczalne są inne sformułowania, jeśli trafnie oddają podany przy-kładowo sens.

Zadanie 21.

Uczeń otrzymuje punkt, jeśli określił przedmiot marzeń obojga bohaterów.

Odpowiedzi poprawne

Np.: Karolina i Marcin marzyli o wyjeździe do Anglii (lub do Liverpoolu).

lub Karolina i Marcin chcieli spotkać się z piłkarzami Liverpoolu, szczególnie z Jerzym Dudkiem.

Uznajemy cytaty przetworzone lub świadomie wykorzystane.

Za niepoprawne uznajemy te odpowiedzi, które odnoszą się do marzeń tylko jednej postaci.

Zadanie 22.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli poprawnie podał cel fundacji.

 

Odpowiedz poprawna :

Np. Celem fundacji jest spełnianie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci.

Zadanie 23.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli podał, w jaki sposób bohaterowie przygotowywali się do podróży do Anglii – wyjaśnił, że intensywnie uczyli się języka angielskiego (lub angielskich słówek)

Odpowiedź poprawna:

Np. Marcin i Karolina pilnie uczyli się języka angielskiego.

 

Zadanie 24.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli poprawnie nazwał rodzaj narracji dominującej w tekście.

Odpowiedź poprawna

Np. W tekście IV przeważa narracja trzecioosobowa (autorska).

 

Zadanie 25.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli udzielając odpowiedzi, wypisał z tekstu pierwsze zdanie z IV (ostatniego) akapitu.

Odpowiedź poprawna :

Miasto powitało ich piękną pogodą.

Zadanie 26.

Uczeń otrzymuje punkt za przekształcenie wypowiedzi w sposób pozwalający uniknąć wszystkich potocz-nych sformułowań. Dopuszcza się przekształcenie zdań w jedno wypowiedzenie. Uczeń nie otrzymuje punktu, jeżeli przekształcenie jest niepoprawne stylistycznie; zamienił jedne sformułowania potoczne na inne lub zmienił sens wypowiedzi.

Odpowiedzi poprawne :

Np.: Marcin bardzo przykładał się do nauki angielskich słówek. Nie chciał źle wypaść przed Anglikami.

lub Marcin pilnie uczył się angielskich słówek. Nie chciał być nieprzygotowany do rozmów z Anglikami.

 

Zadanie 27.

Uczeń otrzymuje 3 punkty za odtworzenie programu wycieczki spełniającego wszystkie kryteria oceniania.

Poprawna odpowiedź, np.: Dzień 1.

 1. Nocleg w hotelu Gordon.

 

Dzień 2.

 1. Odlot z Okęcia do Londynu.
 2. Zakwaterowanie w hotelu, obiad.
 3. Obejrzenie Big Bena.
 4. Zwiedzanie Buckingham Palace i Westminster Abbey.
 5. Podziwianie panoramy miasta z Londyńskiego Oka.

 

Dzień 3.

 1. Spacer nad Tamizą.
 2. Przejażdżka ferrari (Marcin), zwiedzanie muzeum figur woskowych Madame Tussauds (Karolina).

 

Dzień 4.

 1. W stajniach.
 2. Spotkanie z jednostkami policji pracującymi z psami.
 3. Spotkanie z piłkarzami Liverpoolu.
 4. [Kolacja z Jerzym Dudkiem.]

 

Zadanie 28. Uczeń otrzymuje 6 punktów za napisanie podania spełniającego wszystkie kryteria oceniania.

Za wypowiedź w innej formie niż podanie i na inny temat niż podany w poleceniu nie przyznaje się punktów.

Kryterium 1.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli podanie zawiera:

 • sformułowaną w imieniu samorządu szkolnego (może to wynikać z podpisu) prośbę o zgodę na zorga-nizowanie zbiórki pieniędzy
 • wskazanie beneficjenta zbiórki – Fundacji Dziecięca Fantazja.

Kryterium 2.

Uczeń otrzymuje punkt, jeżeli uzasadnił prośbę – wyjaśnił cel podjętych działań, motywację, podał informa-cję o zadaniach statutowych fundacji, np. pomoc nieuleczalnie chorym dzieciom, chęć uwrażliwienia na cierpie-nie innych, spełnienie marzeń nieuleczalnie chorych dzieci.

Kryterium 3.

Uczeń otrzymuje punkt, jeśli zachował wszystkie formalne wyróżniki podania, tj.

 • podał nazwę miejscowości oraz datę w formacie: dzień, miesiąc, rok
 • jednoznacznie wskazał nadawcę, umożliwiając jego identyfikację i udzielenie odpowiedzi (konkretna osoba lub instytucja)
 • wskazał adresata w nagłówku, określając go jako dyrektora szkoły, którą można zidentyfikować bez-pośrednio lub na podstawie innych elementów podania; dopuszcza się sformułowanie nasza szkoła
 • podpisał podanie.

 

Graficzne rozmieszczenie wyróżników podania nie podlega ocenie.

Kryterium 4.

Uczeń otrzymuje punkt, jeśli konsekwentnie posługiwał się stylem urzędowym.

Kryterium 5.

Uczeń otrzymuje punkt za przestrzeganie poprawności językowej (dopuszczalny 1 błąd).

Kryterium 6.

Uczeń otrzymuje punkt za przestrzeganie poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny). W wypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się dopuszczalne są 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne, a poprawność ortograficzna jest sprawdzana zgodnie z klasyfikacją błędów dostoso-waną do dysfunkcji.

Zadanie 29. Uczeń otrzymuje 15 punktów za napisanie rozprawki spełniającej wszystkie kryteria oceniania. Za wypowiedź w innej formie niż rozprawka i na inny temat niż podany w poleceniu nie przyznaje się punktów. Punktów za kryteria 5 – 11 nie przyznaje się, jeśli praca jest krótsza niż połowa wyznaczonego miejsca.