Zadania do lektury

1.       Korzystając z Mitologii Parandowskiego   (lub innego opraco­wania mitów), przypomnij sobie dzieje rodu Labdakidów poprzedza­jące akcję Antygony Sofoklesa.

2.      Wskaż w utworze fragmenty od­noszące się do wcześniejszych wy­darzeń. Określ funkcję tych ustępów.

3.       Poszczególnym elementom kla­sycznej konstrukcji akcji przyporząd­kuj określone fragmenty Antygony (sceny, wydarzenia).

4.      Określ tematykę wszystkich pie­śni chóru. Nadaj im tytuły.

5.      Jaką rolę odgrywa chór w trage­dii Sofoklesa (pieśni, wypowiedzi Przodownika Chóru)?

6.       Kto, twoim zdaniem, jest cen­tralną postacią dramatu – Antygona czy Kreon? Uzasadnij odpowiedź.

7.        Wynotuj argumenty Antygony i Kreona. Posłuż się cytatami.

8.      Jaki system wartości reprezentu­je tytułowa bohaterka?

9.        Zwolennikiem jakiej koncepcji władzy jest Kreon?

10.       Jakie funkcje w utworze speł­niają inne postacie – Ismena, Hajmon, Tejrezjasz, Eurydyka?

11.       Jakim celom służy zastosowa­nie stychomytii w rozmowach boha­terów?

12.     W charakterach Antygony i Kreona wskaż cechy zgodne z arystotelesowską koncepcją bohatera tragicznego.

13.      Objaśnij istotę tragizmu dwojga głównych bohaterów. Weź pod uwa­gę przyczyny sytuacji tragicznej, źró­dła konfliktów wewnętrznych, możli­wości rozwiązania dylematów.

14.      Wskaż obecne w tragedii czyn­niki wywołujące trwogę i litość.

15.        Postawom bohaterów tragedii (nie tylko Antygony i Kreona) przypo­rządkuj następujące pojęcia: prawo ludzkie, prawo boskie, prawa jed­nostki, dobro państwa, prawda rozu­mu, prawda uczucia.

16.      Jaką rolę odgrywa rozum w ży­ciu człowieka? Weź pod uwagę wy­powiedzi Hajmona i chóru.

17.        Wskaż różnice między klęską Antygony a klęską Kreona.

18.        Jaka wspólna cecha dwojga głównych postaci przyczyniła się do ich nieszczęścia?

19.        Sformułuj argumentację uza­sadniającą uniwersalność tragedii Sofoklesa.

20.       Odszukaj w literaturze polskiej i powszechnej postacie wzorowane na Kreonie.

One thought on “Zadania do lektury”

  1. Anonim pisze:

    dajcie szybko odpowiedzi plis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.