Oblicza młodopolskiego artysty. Sformułuj główną myśl tekstu.

Oblicza młodopolskiego artysty   Danuta Macheta

1.Sformułuj główną myśl tekstu.

Portret młodopolskiego artysty.

2.Wskaż wykres ilustrujący podane zdanie.

Sprzeciwiając się służebnej funkcji sztuki, podległej społecznemu postępowi i potrzebom zbiorowości, Przybyszewski ogłosił postulat jej całkowitej autonomii.

D.

3.Sformułuj dwa pytania, na które odpowiedzi można znaleźć w akapicie 3.

Na czym polegała służebna funkcja sztuki, które przeciwstawiał się Przybyszewski ?

Jaka została przedstawiona młodopolska koncepcja sztuki ?

4. Jakie były- według Machety- skutki nowego postrzegania roli artysty ? Uporządkuj je według wybranego kryterium.

I. Relacje z odbiorcami sztuki :

A.Pojawienie się antagonizmów artysta- tłum, artysta – filister

B.Pojawienie się opozycji artysta – krytyk

II. Uczucia artysty w relacji z innymi ludźmi:

A.poczucie samotności

B.niezrozumienie,

C.odrzucenie

D.brak akceptacji

III. Problemy związane z procesem twórczym artysty , dążącym do oryginalnej formy artystycznej :

  1. stan melancholii
  2. niemoc twórcza
  3. ryzyko niespełnienia

5.Porównaj modernistyczne spojrzenie na funkcję sztuki i rolę artysty z koncepcją romantyczną. Odwołaj się do wybranego polskiego utworu romantycznego.

Epoka Młoda Polska narzucała artystom nakaz poszukiwania oryginalnej formy artystycznej wypowiedzi. Artysta młodopolski nie należał do narodu, ani do świata, nie służył żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. Ta koncepcja różni się od koncepcji romantycznych, Adam Mickiewicz w Dziadach cz. III kreuje postać Gustawa – Konrada. Staje się on symbolem przezwyciężenia marazmu i dramatu osobistego w imię idei najważniejszej , jaką jest wyzwolenie i niepodległość ojczyzny . Bohater przechodzi metamorfozę – z Gustawa przeobraża się w Konrada. Przedstawia się czytelnikowi jako samotny, smutny i wrażliwy poeta, pełnym wewnętrzne siły. Staje się przez to uosobieniem całego cierpiącego i walczącego narodu. Stając przed Bogiem w imieniu wszystkich rodaków decyduje się na pojedynek Bogiem, który przegrywa. Buntuje się przeciwko Bogu, które nazywa ,, carem świata ‘’. Staje się samotnym bojownikiem, który poświęca się mówi : ,, Jestem milijon i cierpię za miliony ‘’, to przykład mesjanizmu indywidualnego.

6.Akapit 6. Jest w stosunku do akapitu 5.

C.

7.Streść tekst w sześciu zdaniach.

W XIX i XX wieku etos artysty kreowały literatura, poezja oraz teoretycy sztuki. W szerzeniu nowych teorii znaczną role odegrał Stanisław Przybyszewski, który swoje poglądy zawarł w artykułach Confiteor oraz O nową sztukę. Ogłosił on postulat całkowitej autonomii sztuki. Artysta miał być zwolniony z wszelkich ograniczeń i norm społecznych. Artyści musieli ponosić konsekwencji swojej wolności, między innymi antagonizmy : artysta – tłum, artysta – filister, artysta – krytyk.

Ceną za swoją wyjątkowość i niezależność twórczą były konflikty z otoczeniem , poczucie samotności, niezrozumienia, a także problemu związane z procesem twórczym, czyli towarzyszące mu stany melancholii i niemocy twórczej.