Rozmyślajcie nad mową – Miłoszowe ranliwe ciało

1. Dokończ podane wypowiedzenie

Akapit pierwszy pełni funkcję poznawczą : zapowiada temat tekstu.

2. W dwóch zdaniach ustosunkuj się do myśli Jana Miodka zawartej w akapicie czwartym : ,, Odmianą języka, która tego typu słowotwórczymi pomysłami powinna sie dosłownie skrzyc, jest jej styl artystyczny, szczególnie zaś poezja '' .

3. Utwórz nazwę pomieszczenia, w którym się pisze.

pisalnia

(podstawa słowotwórcza ) pis+ (formant) – alnia

pisać

podstawa słowotwórcza pisa + formnat – ć

kawiarnia

kawi( podstawa słowotwórcza )+ arnia ( formant)

sypialnia

spia ( podstawa słowotwórcza ) + lnia ( formant )

pralnia

pra ( podstawa słowotwórcza ) + lnia ( formant)

4. Wyjaśnij znaczeni terminu, okazjonalizm na podstawie budowy słowotwórczej wyrazu oraz kontekstu, w którym się pojawia.

Okazjonalizmy to wyrazy stukturalnie poprawne, które nie są tworzone z myślą stałego wejścia w codzienny obiej komunikacyjny. Powstają one sporadycznie, aby wyrazić uczucia podmiotu lirycznego czy poety. Tworzy się z okazji, dla upamiętnienia refleksji jednej chwili.

5. Podaj dwie cechy tekstu wskazujące na to, że jest on felietonem.

subiektywizm wypowiedzi, autor dzieli się swoimi refleksjami, odnosi się do swoich doświadczeń

np. akapit czwarty  ,, W chwili pisania tego felietonu dochodzi do moich uszu z obiornika radiwiowego ,, Bardzo lubiła do wszystkiego sie wtrącać . ,,A więc była wtrącliwa ''- dopowiadam na głos.

felieton kończy się puentą – akapit  siódmy – ,, O pełnej znajomosci języka może mówić tylko ten jego użytkownik, który w każdej chwili jest gotów do stworzenia nowej formy, ale tak zbudowanej, że będzie ona przede wszystkim  jednoznacznie i właściwie odebrana ''

6. Uzasadnij na podstawie tekstu, że opinia Naoma Chomskiego, którą przytacza autor artykułu odnosi się do Jana Miodka.

Naom Chomski twierdzi, że ,, O pełnej znajomosci języka może mówić tylko ten jego użytkownik, który w każdej chwili jest gotów do stworzenia nowej formy, ale tak zbudowanej, że będzie ona przede wszystkim  jednoznacznie i właściwie odebrana ''.

W felietonie Jan Miodek twierdzi, że w codziennym języku  wykorzystujemy tylko część możliwości systemowych, sam tworzy nowy rzeczowniki takie jak  gorszość, najlepszość , powołując się na regułę nazw istotnościowych, które już istnieją w języku polskim np. atrakcyjność, pilność. Miodek pokazuje, że tworzy nowe formy, więć według opinii Chomskiego Miodek jest użytkownikiem o pełnej znajomości języka. 

7. Sformułuj tezę felietonu.

Nowe formy wyrazowe tworzone przez  Miłosza są poprawne i zgodne z zasadami tworzenia nazw.