Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa. Zapatrywania którego z nich są Ci bliższe ? Uzasadnij swoje stanowisko.

Omów główne założenia filozofii Platona i Arystotelesa. Zapatrywania którego z nich są Ci bliższe ? Uzasadnij swoje stanowisko.

Do głównych założeń filozofii Platona należały przekonanie, że :

– Poznawanie jest przypominaniem tego, co dusza widziała kiedyś w świecie idei.

– Ludzie mądrzy są jednocześnie cnotliwi.

– Rzeczywistość jest niedoskonałym odwzorowaniem idei.

– Państwem powinni rządzić ob. darzeni prawdziwą mądrością filozofowie.

Do głównych założeń filozofii Arystotelesa należały przekonania, że :

– Świat nie jest wyłącznie materialny, ale też duchowy.

– Każda rzecz to rezultat połączenia bezkształtnej , wiecznej materii z niematerialną formą.

– Forma jest źródłem ruchu i przyczyną przemian.

– Zarówno w rozumowaniu, jak i życiu należy trzymać się złotego środka.

Myślę, że Arystoteles miała wiele racji wskazując w świecie na hierarchię oraz porządek : najwyżej znajduje się Absolut , niżej człowiek, później zwierzęta i rośliny.  Arystoteles nie negował wartości poznania za pomocą zmysłów w przeciwieństwie do Platona. Uważam ,że poznanie zmysłowe jest bardzo ważne w ocenie świata, nie można z niego rezygnować. Zgadzam się również z tezą Arystotelesa, że rozum jest drogą do osiągnięcia wiedzy. Poza tym zgadzam się ze stwierdzeniem filozofa, który przyznaje, że świat składa się z idei i materii.