Bohaterowie – Pieśń o Rolandzie


Bohaterowie utworu:

Karol Wielki – król państwa Franków (VIII-IX w.); od 800  r. cesarz;

Roland – hrabia, rycerz, siostrzeniec Karola Wielkiego; Marsyl – król Saragossy;

Ganelon – ojczym Rolanda, zdrajca (sprawca całej katastrofy); Oliwier – hrabia, rycerz, przyjaciel Rolanda; Turpin – arcybiskup.

Oliwier hrabia, rycerz, przyjaciel Rolanda

Turpin arcybiskup

Literatura średnio­wieczna zna dzieła sytuujące się na pograniczu gęsta i chansons de geste, nie poddające się próbom sztywnej klasyfikacji. Na ogół jednak da się – przeprowadzić grani­cę; pomiędzy obu gatunkami ist­nieje więcej różnic niż podo­bieństw. Gęsta pisano prozą, po łacinie, a ich bohaterami stawały się rzeczywiście istniejące posta­cie. Wierność historyczna dziel tego gatunku jest na ogół duża. Jeżeli chodzi o chansons de ge­ste, w miarę rozwoju gatunku ele­ment legendy odgrywał w tego ro­dzaju utworach coraz większą ro­lę. Ponadto te epickie pieśni pisa­no w języku starofrancuskim i to wierszem. Inaczej je także wyko­nywano – chansons de geste komponowali i deklamowali wę­drowni poeci-śpiewacy (tzw. żon­glerzy lub truwerzy) przy akompa­niamencie liry na zamkach rycer­skich, podczas odpustów i jar­marków, przy miejscach kultu, na trasach pielgrzymek. Gęsta recy­towano lub odśpiewywano w wy­branym gronie na dworze pana feudalnego.