Bunt zakochanych Maria Piwińska Co odkrywali romantycy dzięki przeżywaniu miłości ?

Bunt zakochanych Maria Piwińska

Co odkrywali romantycy dzięki przeżywaniu miłości ? Odpowiedz na podstawie tekstu w 3- 4 zdaniach .

Miłość sprawia, że otwiera się ,, wzrok wewnętrzny ”,  który sprawia, że patrzymy na świat od nowa,  wydaje się inny. Miłość zdejmuje ,, społeczne okulary ” to znaczy zakochany patrzy przez pryzmat swoich uczuć, nie liczą się dla niego już autorytety, przestaje identyfikować się z poglądami zbiorowości.  Zakochany myśli poprzez swoje subiektywne ,, ja” .

Wymień argumenty, jakich używa autorka, by przekonać czytelnika, że zakochany przestaje  się identyfikować  ze zbiorowością

Zakochany ma inny niż ogólnie przyjęty punkt widzenia na świat i sobie tylko tylko właściwy sposób odczuwania.

Zbiorowość reprezentuje obiektywizm, a zakochany subiektywizm.

Autorka pisze, że miłość  ,, grozi śmiercią lub kalectwem ”. W jakich tekstach można znaleźć ten zwrot ? W jakim celu, twoim zdaniem, został on wykorzystany ?

Zwrot, że miłość ,,grozi śmiercią lub kalectwem ” został tu wykorzystany, aby podkreślić jak ważną role pełni ona w życiu romantyków. Zakochani są krytykowani przez zbiorowość,  mają się opamiętać, przestać mierzyć wszystko własną miarą. Skala cierpienie jaka wiąże się z postrzeganiem ich przez zbiorowość rozciąga się do ośmieszenia do potępienia.  Miłość według romantyków grozi kalectwem umysłowym, czyli szaleństwem.

Jak sądzisz, czy samotność będąca konsekwencją zakochania jest w opinii autorki nieszczęściem czy przywilejem ? Odpowiedź uzasadnij.

Autorka uważa, że samotność, która jest konsekwencją zakochania jest raczej nieszczęściem. Twierdzi, że zakochani nie są rozumiani przez zbiorowość, a różnica między subiektywizmem zakochanych, a obiektywizmem poglądów powszechnie przyjętych nie jest przyjemna.

Napisz zdanie złożone na dowolny temat, używając w nim sformułowania Piwińskiej ,, społeczne okulary ”. 

W każdym społeczeństwie ,, społeczne okulary ” tworzą opinię, określają, jak należy postępować, co jest słuszne, modne, zgodne z duchem epoki.