Bogurodzica

  Bogurodzica jest pieśnią. Najstarszy rękopis jej tekstu zawiera też nuty. Wiadomo powszechnie, że śpiewano tę pieśń pod Grunwaldem  i dlatego określa się ją niekiedy mianem pierwszego polskiego hymnu narodowego. Wykonywano ją przed wielkimi bitwami i podczas uroczystości koronacji. Już Jan Długosz (1415-1480), najwybitniejszy dziejopis polskiego średniowiecza, autor słynnych Roczników Królestwa Polskiego, nazwał ją pieśnią ojczystą (łac. carmen patrium).

  O czym właściwie jest Bogurodzi­ca? Niestety, niełatwo to rozstrzy­gnąć. Bogurodzica to dzieło bardzo skomplikowane i wieloznaczne. Przy jego lekturze należy najpierw przebić się przez archaiczny język, pełen wyrazów i konstrukcji niezro­zumiałych już dla XV-wiecznych ko­pistów, a pochodzących np. z języ­ka prasłowiańskiego. Przechodząc do porządku dziennego nad bezu­stannymi sporami uczonych, moż­na „przetłumaczyć" ten tekst na współczesną polszczyznę :


  Bogurodzica
  Tekst średniowieczny

  Bogurodzica dziewica,
  Bogiem sławiena Maryja,
  U twego Syna Gospodzina
  matko zwolena, Maryja!
  Zyszczy nam, spuści nam.
  Kyrieleison
  Twego dzieła Krzciciela,
  Bożycze,
  Usłysz glosy, napełń myśli
  człowiecze.
  Słysz modlitwę, jąż nosimy,
  A dać raczy, jegoż prosimy,
  A na świecie zbożny pobyt
  Po żywocie rajski przebyt.
  Kyrieleison.

  Tekst współczesny

  Matko Boga, dziewico,
  Przez Boga uwielbiona Maryjo,
  Twego Syna i Pana,
  Matko wybrana, Maryjo,
  Pozyskaj nam, ześlij nam,
  Kyrie eleison.
  (po grecku: Panie, zmiłuj się.)
  Ze względu na Twego Chrzciciela
  Wysłuchaj głosów, spełnij
  Pragnienia ludzkie.

  Słuchaj modlitwy, którą wznosimy
  I racz nam dać, o co prosimy:
  Na świecie pobożny pobyt,
  Po życiu (na ziemi) życie wieczne
  w raju.
  Kyrie eleison.