Kamienne rękawiczki Do których słów można się odwołać poszukując odpowiedzi na pytanie co symbolizuje swój papieru ..

Kamienne rękawiczki

1. Do których słów można odwołać, poszukując odpowiedzi na pytanie co symbolizuję zwój papieru, a co rękawiczki? Wypisz odpowiednie fragmenty lub zaznacz je.
Można odwołać się do słów zawartych w akapicie 2
,,Człowiek ze zwojem papieru i człowiek z rękawiczkami – to dwaj ludzie odmienni. Człowieka ze zwoje papieru widujemy przeważnie na starych nagrobkach, człowieka trzymającego rękawiczki możemy zobaczyć w każdej chwili, wyszedłszy w ciepły dzień na ulicę. Prawdziwa jest wersja druga, ale obydwie te wersje mają symboliczną wymowę. Kochanowski jest czymś wybitnie historycznym, jak stary dokument, który uroczyście piastuje, i zarazem czymś zupełnie współczesnym, jak rękawiczki człowieka wychodzącego na przechadzkę’’
Te słowa oznaczają, że zwój papieru symbolizuje wybitnego poetę, autora ponadczasowych utworów poetyckich, który na trwałe zapisał się w historii literatury polskiej odrodzenia. Rękawiczki mają pokazać, że poeta jest też zwykłym, bliskim nam człowiekiem, podobnym do milionów ludzi, którzy wybrali się na przechadzkę. Człowiekiem ,który jest częścią współczesnej kultury, jest obecny w naszym obecnym życiu.

2. Jaką ideę odczytujesz w tytułowej metaforze? Jakie treści całego szkicu, z którego pochodzi zamieszczony tu fragment, zapowiada ów tytuł? Sformułuj odpowiedź w kilku zdaniowej notatce.

      Jan Kochanowski zapisał się w historii literatury polskiej jako wybitny humanista, kontynuator poezji Horacego. Jako poeta, który uświetnił epokę, podniósł literaturę polską, nadał jej wymiar europejski i renesansowy. Rozwijał język polski, propagował posługiwanie się tym językiem, pokazał, że można polski ,, język surowy nagiąć do poezji ”. Metaforę kamienne rękawiczki można odczytać jako chęć innego spojrzenia na wybitnego poetę Jana Kochanowskiego. Na próbę zauważenia, że był zwykłym człowiekiem, który gdyby dzisiaj żył, mógłby wybrać się na przechadzkę trzymając w ręku rękawiczki. Metafora podkreśla, że Kochanowski prowadził zwykłe życie, mieszkał w Czarnolesie, nieobce były mu troski dnia codziennego.