Sofokles

Sofokles był synem rzemieślnika, a dokładnie wytwórcy broni z podateńskiej miejscowości Kolonos. Został wychowany w duchu greckiego ideały kalokagatii czyli połączenia zalet ciała i ducha  z greckiego grec. kalos  – piękny i  grec. kagathos – dobry . Sofokles to jeden z trzech wielkich tragików greckich (pozostali to Ajschylos i Eu­rypides). Żył w V wieku p.n.e., w cza­sach największego rozkwitu kultury w Atenach pod rządami Peryklesa. Wprowadził do tragedii trzeciego ak­tora. Stworzył około 120 utworów dra­matycznych, do naszych czasów za­chowało się jednak tylko 7 tragedii i 1 dramat satyrowy. W zawodach tra­gików podczas święta Wielkich Dionizjów zwyciężył 18 razy, natomiast pod­czas święta Lenajów – prawdopodobnie 6 razy. Tematykę swoich utworów czerpał głównie z mitologii, dając wy­raz przekonaniu, że życie człowieka podporządkowane jest wyrokom bo­gów, a bunt przeciwko ich woli przy­sparza nieszczęść i cierpienia.