Rząd dusz i pospolitość życia.Co oznacza metafora ,, polska kopuła symboliczna ” ?

Co oznacza metafora ,, polska kopuła symboliczna '' ?

Metafora oznacza symbole, które Polacy mieli utożsamiać z ważnymi wartościami narodowymi. Z męstwem rycerzy, tradycją szlachecką i demokratycznym wyborem króla.  Polska kopuła symboliczna to była mitologia stanu rycerskiego, heraldyka i tradycja szlacheckiej rzeczypospolitej z obieralnym królem.

Jakie symbole polskiej wspólnoty narodowej straciły znaczenie po roku 1975 ?

 Po roku 1975, straciła znaczenie, ponieważ ostatni król abdykował, szlachta nie potrafiła obronic swojej ojczyzny przed zaborcami, którzy starły nazwę Rzeczypospolitej polskiej z mapy Europy.

Jakie nowe, porozbiorowe symbole i legendy narodowe autor wymienia ?

Do porozbiorywch symboli autor zalicza :hymn narodowy, barwy i godła, kult Konstytucji 3 Maja kult Taduesxa Kościuszki, legenda wielkiego cesarza Francuzów.

Wyjaśnij na podstawie tekstu, jaką funkcje symboliczną pełniła poezja polska  po  kongresie wiedeńskim ?

Poezja romantyczna swą siłą wyrazu nadawała treść formę i energię narodowym sentymentom. Poezja głosiła romantyczne ideały, poeci jej twórcy urastali do tytułów narodowych proroków, czyli wieszczów. Pokrzepiali oni naród poezją, która głosiła hasła wyzwolenia i niepodległości ojczyzny.

Czy autor widzi sprzeczność między wiarą we wzniosłe ideały, któą głosiła romatyczna poezja, a relnością zycia codziennego Polaków pod zaborami ?

Autor widzi sprzeczność między pospolitością dnia codziennego,a poezją romantyczną pełną patosu i ironi. Kult męczeństwa, ofiary i odkupienia  przez męczeństwo nie miały związku z prywatną krzątaniną pozbawiona wzniosłości i ideałów.

Do czego dążyła filozofia narodowa rozwijająca się zwłaszcza w Wielkopolsce.

Filozfoa narodowa miala uświadomić Polakom, jak ważna jej ich rola w okresie zaborów. Liczyła się przede wszytkim praca organiczna mająca służyć oświacie, która miała przyczynić się  do odzyskania niepodlgłości.