Wytłumacz, na czym polegał przełom oświeceniowy w cywilizacji i kulturze.

Wytłumacz, na czym polega przełom oświeceniowy w cywilizacji i kulturze.

Odkrycia w dziedzinie matematyki i fizyki spowodowały, że już w drugiej połowie XVII wieku świat zaczęto postrzegać nie jako rzeczywistość niepewną, ale jako strukturę opartą na naukach ścisłych, możliwa do opisania i przekształcenia dzięki ludzkiemu umysłowie uwolnionemu od przesądów i dogmatów religijnych.

Przełom, który dokonał się wówczas w myśli europejskiej, nauce, strukturach społecznych i politycznych został nazwany przez ludzi epoki oświecenia. Oświecenie po raz pierwszy w historii Europy uznało prymat poznania naukowego, czyli określiło naukę jako najwartościowszy model wyjaśniania świata i narzędzie postępu cywlizacyjnego.Oświecenie odrzucało np. wiarę w duchy, ale popularnym twierdzeniem była tzw. koncepcja ,, magnetyzmu zwierzęcego '' , czyli wpływu ciał niebieskich na wszystkie organizmy biologiczne.

Myśliciele epoki sprzeciwiali się jednak dominacji myśli religijnej, fanatyzmowi religijnemu oraz poglądom sprzecznym z wyjaśnieniami racjonalnymi, uznając iż najżywotniejszy iteres ludzkości lezy w postępie naukowo – technicznym.

W Europie Zachodniej za początek oświecena uznaje się lata 80. XVII wieku i opublikowanie w Anglii przełomowych rozpraw fizyka Isaaca Newtona imiedzy innymi o teorii grawiatcji oraz filozofa Johna locka. Za wydarzenie historyczne urzeczywsitniajace jej najważniejsze idee przyjęto uważać rewolucje francuską 1789- 1799 r. Oświecenie  dominowało do początków lat 20. XIX wieku.