Wymień dwa przejawy kultu, jakim otaczali bogów starożytni Grecy.

  Wymień dwa przejawy kultu, jakim otaczali bogów starożytni Grecy.

  1 . Składanie ofiar i darów bóstwom  przez starożytnych Greków.
  2. Uczestniczenie w modlitwach i świętach na cześć bogów ze swoimi współobywatelami lub w przypadku niektórych kultów z członkami rodzin.

  6.Z akapitu 2. przepisz wyrażenie, które ujawnia postawę autorki wobec przekonania polskich uczniów o antropomorficznym charakterze religii greckiej.

  Antropomorfizacja to zabieg językowy,który polega na nadaniu przedmiotom lub pojęciom czy zjawiskom, zwierzętom cech ludzkich.
  Wyrażenie : ,, Niezmiernie sugestywny obraz bogów podobnych do ludzi, tyle że wiecznie pięknych i młodych, zawdzięczamy greckim mitom.

  7. Na podstawie informacji zawartych w całym tekście sformułuj trzy wypowiedzenia wyjaśniające, czym był mit w starożytnej Grecji.

  a) Mity nie były religią, Grecy nie wierzyli w mity, tak jak żydzi i chrześcijanie wierzą w historie opowiedziane w Biblii. Mity były traktowane jako kult, a nie doktryna.

  b) Mity były opowieściami, które kształtowali poeci, nie istniał żaden tekst święty zawierający opowieści o bogach i herosach w postaci obowiązującej.

  c)

  8. Twórcami mitów w starożytnej Grecji byli najczęściej :

  C.poeci

  9. Na podstawie akapitów 7. i 9. wyjaśnij, jak Grecy rozumieli istotę bogów.

  Starożytni Grecy uważali, że bogowie to siły sacrum, mające różne działanie, które często ze sobą walczyli. Były to siły mające wspólne cechy, jedną z nich była nieśmiertelność, potęga i ludzka postać i podobne do ludzkich postępowanie. Boskie te siły różnią sfery działania, które poznajemy po nadanym ich przydomkach.