Poeci romantyczni i teatr.

Omów podane przez autora przyczyny nieufności twróców romantycznych dramatów wobec współczesnego teatru.

Dramat opiera się na swobodzie wyobraźni,teatr może  przyczynić się do odebrania  mu lotności, która ma w wyobraźni odbiorców. Poeci i twórcy boja się wystawiać swoje sztuki, obawiając się rutyny oraz brutalności jaka wiąże się z teatrem.

Jakie były konsekwencje tej nieufności dla kultury teatralnej.

Poeci zaczęli publikować dramaty, które charakteryzowały się szyderstwem wobec panujących stosunków. Przez to mieli pewność, że ich sztuki nie będą wystawione.

Wyjaśnij krótko, jaką koncepcję dzieła dramatcyznego łączy autor z wyrażeniem ,, teatr napowietrzny ''.

Autor wiąże wyrażenie ,, teatr napowietrzny '' z  wybitnymi poetami, którzy tworzyli swoje sztuki, wiedzą, że ze względu na treści nie będa wystawione.

Na czym polega, różnica między samodzielną lekturą tekstu dramatycznego a oglądaniem przedstawienia teatralnego ? Czyja wyobraźnia zostaje pobudzona : czytelnika czy widza ?

Lektura tekstu dramatycznego wiąże się z odczuwaniem teatru w wyobraźni , w ludzkich myślach.
Zostakje pobudzona wyobraźnia czytelnika.