Plan wydarzeń – Pieśń o Rolandzie

Literatura średnio­wieczna zna dzieła sytuujące się na pograniczu gęsta i chansons de geste, nie poddające się próbom sztywnej klasyfikacji. Na ogół jednak da się – przeprowadzić grani­cę; pomiędzy obu gatunkami ist­nieje więcej różnic niż podo­bieństw. Gęsta pisano prozą, po łacinie, a ich bohaterami stawały się rzeczywiście istniejące posta­cie. Wierność historyczna dziel tego gatunku jest na ogół duża. Jeżeli chodzi o chansons de ge­ste, w miarę rozwoju gatunku ele­ment legendy odgrywał w tego ro­dzaju utworach coraz większą ro­lę. Ponadto te epickie pieśni pisa­no w języku starofrancuskim i to wierszem. Inaczej je także wyko­nywano – chansons de geste komponowali i deklamowali wę­drowni poeci-śpiewacy (tzw. żon­glerzy lub truwerzy) przy akompa­niamencie liry na zamkach rycer­skich, podczas odpustów i jar­marków, przy miejscach kultu, na trasach pielgrzymek. Gęsta recy­towano lub odśpiewywano w wy­branym gronie na dworze pana feudalnego.

Plan wydarzeń :

  1. Narada Marsyla.
  2. Narada cesarza Karola Wielkiego.
  3. Przygotowanie zasadzki przez zdrajcę Ganelona.
  4. Atak armii Marsyla w wąwozie Roncesvalles na tylną straż armii chrześcijańskiej w drodze powrotnej do Francji.
  5. Walka i tragiczna klęska armii dowodzonej przez Rolanda. Śmierć Rolanda.
  6. Powrót cesarza na pole bitwy i pościg za Saracenami.
  7.  Rozgromienie wojsk Marsyla i Baliganta.
  8. Zdobycie Saragossy i zemsta na Saracenach.
  9. Sąd nad Ganelonem.