Sępy na grobie Miłosza

  1. Wyjaśnij znaczenie tyułu tekstu, biorać pod uwagę treść całego artykułu.

  2. Jaki związek zachodzi między akapitami pierwszym i ostatnim ?

  3. Zdecyduj, które zdania zawierają opinie, a które informacje.

  4. Na podstawie akapitu piątego wyjaśnij metaforę ,, nasz ogród nauk moralnych wciąż porastają dzikie chaszcze ''.

  5. Sformułuj wniosek, dotycząc ystron konfliktu związanego z pogrzebem Miłosza.

  6. Przekształć ostatni akapit, zachowując jego sens, w wypowiedź skierowaną do stron sporu o pochówek Miłosza.