Sępy na grobie Miłosza

1. Wyjaśnij znaczenie tyułu tekstu, biorać pod uwagę treść całego artykułu.

2. Jaki związek zachodzi między akapitami pierwszym i ostatnim ?

3. Zdecyduj, które zdania zawierają opinie, a które informacje.

4. Na podstawie akapitu piątego wyjaśnij metaforę ,, nasz ogród nauk moralnych wciąż porastają dzikie chaszcze ''.

5. Sformułuj wniosek, dotycząc ystron konfliktu związanego z pogrzebem Miłosza.

6. Przekształć ostatni akapit, zachowując jego sens, w wypowiedź skierowaną do stron sporu o pochówek Miłosza.