Wytłumacz, w jaki sposób przejawia się etyka słowa.

Wytłumacz, w jaki sposób przejawia się etyka słowa.

Ważną częścią wypowiedzi jest jej wartość etyczna. Komunikacja etyczna zgodna z zasadami etyki to taka, w której nie użuwa się słów przeciwko drugiej osobie. Należy mówić prawdę, wystrzegać sie manipulacji, przemilczeń, niedopowiedzeń, aby wprowadzić kogoś  błąd. Nie powinno się przypisywać rozmówcy złych intencji, niepopełnionych czynów, obrażania go, trzeba szanować poglądy odmienne od własnych.

Etyka słowa wymaga zachowania dbałości o przejrzystość, poprawność gramatyczną i jednoznaczność wypowiedzi. Troska o formę wypowiedzi wynika zarówno z szacunku do adresata, ale też z postawy wobec języka traktowanego jako wartość. Niezgodne z zasadami jest używanie w dyskusji wulgaryzmów, które mogą być potraktowane jako przejaw pogardy i agresji.

Niektóre słowa oraz związki frazeologiczne wyrażają pozytywny lub negatywny stosunek do rozmówcy w zależności od kontekstów : językowego i pozajęzykowego.

Zasady etyki powinny być przestrzegane przede wszystkim w wystąpieniach publicznych, które są odbierane jako wzór społecznego komunikowania się.