Ludowość w romantyzmie. Porównaj modele twórczoścu ukształtowane w oświeceniu i romantyzmie.

1. Porównaj modele twórczości ukształtowane w oświeceniu i romantyzmie.Wskaż przynajmniej dwa cechy każdego.

I. Oświecenie – Francuski klasycyzm – dwie cechy :

1. uniwersalny charakter
2. kulturalny elitaryzm

Uzasadnienie :
Francuski klasycyzm XVII stulecia upowszechniony w epoce Oświecenia narzucały sztuce i literaturze twórczość i uniwersalnym charakterze. Sprzyjały temu zacieranie narodowych rysów kultury. W konsekwencji jedną z cech klasycyzmu francuskiego była tendencja do kulturalnego elitaryzmu, do czego przyczyniło się rozpowszechnienie języka francuskiego w w sferach wykształconych całej Europy.

II. Romantyzm – romantyczny indywidualizm – dwie cechy :

1. indywidualizm
2.demokratyzacja

Uzasadnienie :
Romantyzm przeciwstawiał uniwersalizmowi klasycyzmu uwolniony od krępujących reguł indywidualizm, pozwalający na swobodę wypowiedzi artystycznej oraz na demokratyzację. Romantyzm w miejsce oświeceniowego uniwersalizmu wysunął na pierwszy plan wartości kultur narodowych i w ich obrębie samoistne walory folkloru.

2. Na podstawie akapitów 3. i 6. napisz, czego dotyczyła tzw. kwestia homerycka.

Spór, dotyczący kwestii, czy Iliada i Odyseja są autorstwa Homera, przekonanie ugruntowane w XVIII w. zakładało pluralistyczną teorię w sprawie autorstwa, genezy Iliady i Odysei, która zakładała, że nie jest to dzieło jednego twórcy, ale przed jednego twórcę genialnie powiązane zbiorem rapsodów wcześniej przechowywanych w ustnym przekazie z pokolenia na pokolenie.

3.Wymień trzy podobieństwa miedzy Iliadą i Odyseją a literaturą ludową, jakie dostrzegano w romantyzmie.

a. Zawierają ,,mitologię i historię całego narodu ”.
b. Nie czuje się w nich indywidualności pisarza, ale indywidualność całego narodu.
c. Mają ludową proweniencję, były przekazywane w ustnym przekazie z pokolenia na pokolenie.

4. Wyrażeniem poezja gminna występujący w artykule można określić.

B. poezję ludową.

5. Przytoczony w akapicie 4. sąd J.G.Herdera oznacza, że

C. kultura narodowa wyrasta z tradycji kulturowej

6. Jaką funkcję pełnią akapity 8. i 9. w stosunku do akapitu 7. ?

7. Jakie wartości dostrzegali literaci i krytycy w kulturze ludowej ?