Mądrość jako Boski dar

 • Mądrość jako Boski dar i łaska widzenia perspektywy wiecznej Biblii
 • Mądrość jest po­jęciem bardzo ważnym także dla Biblii, szczególnie Starego Testamen­tu. Mamy w nim nawet tzw. księgi mądrościowe. Są nimi np. Księga Mądrości i Księga Przysłów. Mą­drość jest w Sta­rym Testamencie przedstawiana jako Boska laska i skarb, który war­to posiąść. Pojęcie mądrości ściśle wiąże się w Biblii także z umie­jętnością wybierania tego, co dobre dla nas z perspektywy wiecznej.

  Dekalog, przedstawiony w Starym Te­stamencie, uczy, jak żyć, a jakiego postę­powania unikać, by zapewnić sobie szczę­śliwa wieczność blisko Boga. Dziesięć przy­kazań Bożych to swoiste źródło mądrości. Przy kazania regulują relacje między ludź­mi i relacje między człowiekiem a Bogiem, dają konkretne wskazówki, są niejako prak­tycznym pomocnym narzędziem w przekła­daniu Bożej mądrości na konkretne czyny. Z kolei przypowieści zawarte w Nowym Te­stamencie obrazowo tłumaczą sprawy naj­trudniejsze. przedstawiają skomplikowane prawdy duchowe i mówią ogólnie, jak po­stępować. by nie stracić wiecznej per­spektywy i życia w Królestwie Niebieskim. Przypowieść o siewcy uczy np., jak trakto­wać Słowo Boże. Przypowieść o talentach, jak postępować i nie ustawać w pracy nad  sobą i w czynieniu dobra.
  Przypowieści, gatunek stworzony do przekazania wielkich prawd maluczkim, mówią o sprawach najtrudniejszych, abs­trakcyjnych, takich jak Królestwo Boże, najprostszym, obrazowym językiem. Możliwości człowieka zostają porównane do pieniędzy – talentów, oczekiwanie na zba­wienie i wysiłek na jego rzecz – do pracy w winnicy, a głoszenie Słowa Bożego do siania ziaren na różnym gruncie – rozmaity grunt symbolizuje różne podejście ludzi do Słowa Bożego. I tak językiem rolników, prostych ludzi, którym nieobce są pojęcia związane z uprawą roli czy winorośli tłu­maczy się w Biblii najważniejszą mądrość. Nie jest to jedynie doraźna mądrość życio­wa, lecz nakierowana na sprawy wieczne. Największą mądrością jest wedle Biblii sku­pienie się na sprawach duszy i jej zbawie­nia. Panny roztropne, które oczekiwały na nadejście oblubieńca, oszczędzając oliwę w lampach i myśląc wciąż o jego nadejściu, miały przewagę nad pannami nieroztrop­nymi. W podobnej sytuacji są ludzie ocze­kujący na przyjście Zbawiciela. Prawdzi­wie roztropni nie zaprzestaną czuwania, nie będą się koncentrować jedynie na sprawach doczesnych.

  Mądrość Biblii a ludzka logika i wiedza

  Prawdziwą mądrością jest według Biblii słu­chanie Słowa Bożego. Dlatego Chrystus chwali w jednej z ewangelii siostrę swego przyjaciela Łazarza, Marię, która słucha uważnie Jego słów, nawet za cenę zanie­dbania domowych obowiązków. Jezus tłu­maczy, że i jej siostra Marta powinna bar­dziej skupić się na sprawach wiecznych niż na trosce o rzeczy doczesne, doraźne zaję­cia, organizację życia codziennego. I jeszcze jedno: w Biblii mądrość nie jest tożsama z wiedzą ani z umiejętnościami lu­dzi, mądrość Boża bywa przeciwstawiana
  ,, Gdzie jest mędrzec? Gdzie uczony? Gdzie

  badacz tego świata? Czyż nie uczynił Bóg

  mądrości świata głupstwem ? ”
  (Nowy Testament, św. Paweł, I list do Koryntian)

  Mądrość w biblijnej hierarchii wartości

  Wyższość żywej nauki Chrystusa nad za­wiłymi rozważaniami teologicznymi głosił też ksiądz Jan Twardowski, który w swych wierszach wyśmiewał poważne rozważania teologów i podpowiadał, by skupić się na mi­łości i jej okazywaniu całemu otaczającemu światu.

  Warto też wspomnieć, że mądrość rozu­miana jako wiedza jest też w hierarchii biblijnej mniej warta niż np. miłość czy miłosier­dzie. Wyraźnie mówi o tym Hymn o miłości, będący fragmentem listu św. Pawła:

  ,,Gdybym też miał dar prorokowania

  I znał wszystkie tajemnice,

  I posiadł wszelką wiedzę,

  I wiarę – miał tak wielką, iżbym góry

  przenosił,

  A miłości bym nie miał,

  Byłbym niczym. ”

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.