Omów najważniejsze założenia filozofii św. Augustyna i św. Tomasza. Udowodnij, że ich myśl jest reprezentatywna dla światopoglądu ludzi średniowiecza.

Omów najważniejsze założenia filozofii św. Augustyna i św. Tomasza. Udowodnij, że ich myśl jest reprezentatywna dla światopoglądu ludzi średniowiecza.

        Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii okresu średniowiecza to św. Augustyn i św. Tomasz z Akwinu, natomiast wybitnym krzewicielem pobożności mistycznej był św. Franciszek z Asyżu.
        Św. Augustyn Aureliusz (354-430) to wybitny średniowieczny filozof. Urodził się w miasteczku Tagasta w Afryce Północnej, studiował w Kar¬taginie. Później przebywał w Rzymie, Mediolanie i w pobliżu Kartaginy. Początkowo był manichejczykiem (członkiem sekty religijnej, która głosiła, że na świecie istnieje dobro i zło, światłość i ciemność, duch i materia oraz że przy pomocy ducha człowiek może zbawić swoją duszę). Później św. Augustyn został biskupem i stworzył doktrynę filozoficzno-teologiczną zwaną od jego imienia augustynizmem. Augustynizm głosił m.in. teocentryzm oraz bezwzględną zależność świata i ludzi od Boga. Sw. Augustyn, nie dostrzegając dużych przeciwieństw między chrześcijaństwem a filozofią Platona, przeniósł naukę greckiego filozofa o ideach i cieniach idei na grunt chrześcijański i przystosował ją do zasad chrześcijaństwa. W człowieku istnieje konflikt między tym, co ziemskie i tym, co boskie, pozaziemskie.
         Filozofię św. Augustyna nazywamy dramatyczną, bo dotyczy ona dramatu polegającego na ciągłym przeżywaniu przez człowieka konfliktu pomiędzy pragnieniem ludzkiego szczęścia na ziemi, a możliwością zapewnienia sobie zbawienia po śmierci, o które człowiek musi walczyć, a w poznaniu Boga kieruje się rozumem, wyłączając zmysły. Św Augustyn podkreśla znaczenie woli. Wystawionego na pokusy człowieka może zbawić łaska Boża, a gubi go grzech, gdyż zło pochodzi od człowieka, a dobro jest dziełem Boga. Człowiek musi więc wybierać św, Augustyn radzi wyrzeczenie się dóbr ziemskich i ascetyczny tryb życia oraz kontemplację.
Św. Tomasz z Akwinu (1225-1274) to filozof francuski, scholastyk, dominikanin. Schrystianizował naukę Arystotelesa. Stworzył system filozoficzny nazwany od jego imienia tomizmem. Tomizm to kierunek filozoficzny, który stanowi oficjalną filozofię Kościoła katolickiego, zgodnie z dogmatami wiary, i jest chrześcijańską interpretacją arystotelizmu.
Głosi rozumowe poznanie świata, możliwość poznania Boga i świata i drodze przechodzenia od zmysłów do rozumu i uznaje też drogę objawienia. Formułuje dowody na istnienie Boga i traktuje człowieka jako : złożony z duszy i ciała.
              Filozofię św. Tomasza z Akwinu nazywamy harmonijną, bo zakłada harmonijną strukturę wszechświata, w którym każde istnienie ma swoje miejsce, a człowiek zajmuje w nim miejsce szczególne, ponieważ ma rozumną duszę. Winien wypełniać to, co los mu wyznaczył, godnie odgrywać rolę społeczną, kierować się w życiu cnotą i wystrzegać grzechu. Człowiek jest częścią wielkiej machiny społecznej i musi podporządkować się jej prawom, a ludzie nie mogą być sobie równi, bo zajmują rożne stanowiska. Władza świecka pochodzi od Boga i bunt przeciwko niej to grzech przeciw Bogu. Te poglądy sankcjonowały feudalne rozwarstwienie społeczne.