Jak na tle najważniejszych haseł epoki wytłumaczysz rozkwit prozy realistycznej w drugiej połowie XIX wieku ?

Jak na tle najważniejszych haseł epoki wytłumaczysz rozkwit prozy realistycznej w drugiej połowie XIX wieku ?

Scjentyzm, czyli założenie, że we wszystkich badań należy stosować metody nauk przyrodniczych, nauka rzetelna wiedza oparta na rozumowaniu ( racjonalizm) i doświadczenie ( empiryzm ) stały się źródłem całkowitego poznania rzeczywistości. Społeczeństwo traktowani jako organizm ( praca organiczna) , w którym czynnkiem selekcji i rozwoju jeat walka o byt. Organizm społeczny rozwija się stopniowo, na drodze ewolucji. Na tle tych haseł epoki rozwinęła się proza realistyczna, zgodnie z założeniami epoki miał być utworem odwołującym się do współczesnych realiów, umożliwiającycm poznanie rzeczywistości, ukazującym powszechnie obowiązujace normy moralne, wywodzące się z etyki mieszczańskiej. Najbardziej twórczym przedstawicielem powieści realistycznej był francuski pisarz – Honore de Balzac.

Rozwit powieści realistcznej wiązał się z jej głównymi cechami : wiernym przedstawieniem świata w utworach, tematy czerpane z rzeczywistości, indywidualizaca języka, wprowadzenie gwary i odmian środowiskowych języka, dużo szczegółow w opisie. Rzetelność opisów i przedstawienie zdarzeń wiąże się racjonalizmem ,czyli poglądem, że wiedza oparta jest na rozumowania i obserwacji rzeczywistości.