Jakie wartości dostrzegali literaci i krytycy w kulturze ludowej ?

7. Jakie wartości dostrzegali literaci i krytycy w kulturze ludowej ?

8. Co oznacza wyrażenie myślenie mityczne występujące w akapicie 10 ?

Podania ludowe mogą odsłonić najdawniejszą przeszłość narodu to myślenie określano mianem myślenia mitycznego.

9. Podaj dwie cechy myślenia mitycznego.

Dwie cechy :
A. brak rozgraniczenia między tym, co realne, a co idealne.
B.Przeważa w nim nie wiedza o przedmiocie oparta na realnych przesłankach, lecz odnoszące się do niego wyobrażenia.

10. Jaki związek z zainteresowaniem folklorem miała sytuacja polityczna Polski w romantyzmie ?

W podaniach ludowych i kronikarskich można było odnaleźć obraz tożsamości narodowej.

11. Wypisz imiona i nazwiska badaczy literatury, których poglądy zostały przywołane w artykule, i określ, jaką
funkcję pełni ten zabieg.

Michał Grabowski wskazanie cech literatury romantycznej

Johan Gottfried Herder rzecznik indywidualizacji kultur narodowych

Konstanty Kałajdowicz wskazanie źródeł literatury w przeszłości

Zorian Dołęga Chodakowski wskazanie źródeł literatury w przeszłości

Michał Wiszniewski traktowanie twórczości ludowej jako źródła historycznego

Ernest Cassirer określił istotę myślenia mitycznego

Funkcja zabiegu : nadanie tekstowi charakteru popularnonaukowego.