Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z Pisma Świętego.

  Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z Pisma Świętego.

  W wizji świata przedstawionej w Biblii pojawia się

  –    specjalne słownictwo, które jest podniosłe, nacechowane emocjonalnie, archaiczne. Styl biblijny wyróżnia też archaiczne połączenia wyrazowe np. napełnion boleści czy

  –  związki frazeologiczne np. rozedrzeć szaty

  –  Ważną cechą stylu biblijnego jest paralelizm składniowy. Polega na tworzeniu kolejnych, choć nie zawsze postępujących po sobie konstrukcji składniowych. Paralelizm składniowy można znaleźć w Apokalipsie św. Jana :

  ,,I ujrzałem:
  a oto czarny koń,
  a siedzący na nim miał w ręce wagę,
  I ujrzałem:
  oto koń trupio blady,
  a imię siedzącego na nim Śmierć.''

  –  W podanym fragmencie występuje charakterystyczne dla stylu biblijnego wprowadzanie wypowiedzi za pomocą spójników : i oraz a, nowych obrazów i sytuacji opisanych w Biblii.

  –  Zaimki dzierżawcze występują w stylu biblijnym tam, gdzie wydają się zbędne, ponieważ z kontekstu można określić adresata i odbiorcę wypowiedzi np. Psalm 144 ,, Błogosławiony Pan, opoka moja, który ćwiczy, moje ręce do bitwy, moje palce do wojny ''

  –  Głównym zabiegiem składniowym  w stylu biblijnym jest inwersja, czyli odwrócenie naturalnego porządku zdania. W stylu biblijnym często podmiot występuje po orzeczeniu np.  I rzekł Pan do Abrahama.

  –  Cechą stylu biblijnego są biblizmy, czyli leksemy, których pochodzenie łączy się jednoznacznie z  Biblią np. zaprawdę, albowiem   n p. w Księdze Psalmów w Psalmie 100 ,, Albowiem dobry jest Pan,  łaska jego trwa na wieki, a wierność jego z pokolenia na pokolenie. ''