Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z Pisma Świętego.

Omów najważniejsze cechy stylu biblijnego. Odwołaj się do przykładów z Pisma Świętego.

W wizji świata przedstawionej w Biblii pojawia się

–    specjalne słownictwo, które jest podniosłe, nacechowane emocjonalnie, archaiczne. Styl biblijny wyróżnia też archaiczne połączenia wyrazowe np. napełnion boleści czy

–  związki frazeologiczne np. rozedrzeć szaty

–  Ważną cechą stylu biblijnego jest paralelizm składniowy. Polega na tworzeniu kolejnych, choć nie zawsze postępujących po sobie konstrukcji składniowych. Paralelizm składniowy można znaleźć w Apokalipsie św. Jana :

,,I ujrzałem:
a oto czarny koń,
a siedzący na nim miał w ręce wagę,
I ujrzałem:
oto koń trupio blady,
a imię siedzącego na nim Śmierć.''

–  W podanym fragmencie występuje charakterystyczne dla stylu biblijnego wprowadzanie wypowiedzi za pomocą spójników : i oraz a, nowych obrazów i sytuacji opisanych w Biblii.

–  Zaimki dzierżawcze występują w stylu biblijnym tam, gdzie wydają się zbędne, ponieważ z kontekstu można określić adresata i odbiorcę wypowiedzi np. Psalm 144 ,, Błogosławiony Pan, opoka moja, który ćwiczy, moje ręce do bitwy, moje palce do wojny ''

–  Głównym zabiegiem składniowym  w stylu biblijnym jest inwersja, czyli odwrócenie naturalnego porządku zdania. W stylu biblijnym często podmiot występuje po orzeczeniu np.  I rzekł Pan do Abrahama.

–  Cechą stylu biblijnego są biblizmy, czyli leksemy, których pochodzenie łączy się jednoznacznie z  Biblią np. zaprawdę, albowiem   n p. w Księdze Psalmów w Psalmie 100 ,, Albowiem dobry jest Pan,  łaska jego trwa na wieki, a wierność jego z pokolenia na pokolenie. ''