Biblia jako zakorzenienie.Wyjaśnij, co oznacza słowo biblia.

1.Wyjaśnij, co oznacza słowo biblia.

,, Biblia to liczba mnoga od greckiego słowa biblios oznaczającego łyko ( tkanka drzewa przewodząca  substancje odżywcze, tworzące pod korą wilgotną warstwę włóknistą ) wiązu papierowego. W Egipcie robiono z niego księgi zwojowe, stąd książka. Biblia to zbiór ksiąg.

2. Kto jest autorem Biblii ?

Na to pytanie można odpowiedzieć jednym słowem : naród Izrael.

3. Wytłumacz, jak rozumiesz zdanie zawarte w akapicie 2 ,, jest to szczególna bibliotek, w której wielość  ksiąg jest spotęgowaną jednością ''.

Określenie ,, jest to szczególna biblioteka, w której wielość ksiąg jest spotęgowaną jednością '' oznacza, że chociaż w Biblii można czytać poszczególne księgi stanowiące odrębne części np. Księga Rodzaju, Księga Hioba, Psalmy ; jednak nie można ich zrozumieć można ich przesłanie tylko znając wszystkie.  Poznając tylko jedną księgę nie zrozumiemy jej w pełni.

4. Na podstawie akapitu 4 można stwierdzić, że pojęcie historii zostało

a. uformowane przez naród izraelski, ale nazwane przez Herodota.

5. Wskaż różnicę w pojmowaniu czasu przez Izraelitów i inne starożytne narody.

Społeczeństwo Wschodu przedstawiło koncepcję powtarzającego się czasu, uważali, że w czas wpisana jest cykliczność, powtarzające się rytmy kultur. Wydawało się im, że czas, który powraca jest bezpieczniejszy od tego, który dąży naprzód. Inne pojmowane czasu przedstawiają Izraelici, dla których czas nie jest statyczny, cały czas zmienia się dąży do przodu. Składają się na niego wydarzenia przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

6. Jaka relacja zachodzi między akapitami 3 i4. ?
Akapit 3 jest wprowadzeniem do akapitu 4. Zaznacza, że w kolejnym akapicie będzie omawiane pojmowanie czasu oraz rozumienia historii.

7.Czym dla współczesnych ludzi – zdaniem Anny Kamieńskiej – jest Dekalog ?
Dekalog jest podstawą moralności, przekazuje ludziom zasady postępowania, wskazuje co jest złe, a co słuszne. Stanowi przepisy prawa moralne.

8. Przytocz zdanie, z którego wynika, że Biblia jest tekstem literackim.

Bo wróćmy do tego, że jest to jednak książka, a już to samo każe nam myśleć, o niej w kategoriach, pisma, piśmiennictwa, literatury.