Jakie były przyczyny i przejawy romantycznego buntu ?

Jakie były przyczyny i przejawy romantycznego buntu ?

Pod koniec XVIII wieku obserwuje się w Europie wielkie przemiany polityczne i społeczne. Wydarzeniem, które zmieniło obraz ówczesnego świata była rewolucja francuska. Spowodowała zakonczenie epoki społeczeństwa stanowego i zmiane autorytetów. Hasła pojawiające się na sztandaracch rewolucjonistów  okazały się inspiracją dla pisarzy i artystów, którzy zaczęli odrzucać oświeceniową wiarę w potęgę rozumu. Wielka Rewolucja ( 1789) , która propoagowała hasła wolności, równości, i braterstwa oraz rewolucja burżuazyjna w Anglii w latach 1640 – 1660 przyniosły zmiany w stosunkach społecznych.

Z romantyzmem wiąże się przeświadczenie o konieczności walki z tyranią, zniewoleniem człowieka, uprzedeniami społecznymi i rasowymi. Takie poglady zaoowocowały wieloma zrywami niepodległościowymi i charakterze rewolucyjnym i norodowyzwoleńczym. Takie wystąpenie miały swoje miejscew całej Europe – powstanie dekabrystów w Rosji ( 1825 r. ), w Polsce powstanie listopadowe ( 1830r.) powstanie styczniowe ( 1863 r.). Przełom wieków XVIII i XIX przyniósł wojny napoleńskie, które wpłynęły też na sytuację w Polsce ( powstanie Legionów Polskich we Włoszech 1797 r, utworzenie w 1807 r. Księstwa Warszawskiego i przekształcenie go w 1815 r. w Królestwo Polskie.

Pojawiło się nowe pokolenie które zaczęło się fascynować tym, co  tajemnicze, fantastyczne, mroczne, niedajace się pojąć zmysłami. To nowe widzenie świata, przekształcone w prąd kulturowy nazwano romantyzmem. Za początek nowego okresu w kulturze przyjmuje się wybuch rewolucji francuskiej w 1789 r. a za koniec Wiosę Ludów.