Wymień wydarzenia historyczne wspominane w Pieśni Legionów Polskich we Włoszech.

  Wymień wydarzenia historyczne wspominane w Pieśni Legionów Polskich we Włoszech Józefa Wybickiego.

  Po upadku powstania kościuszkowskiego ( !794) i trzecim rozbiorze Polski wielu patriotów udało się na emigrację do Francji. Uchodźcy mieli nadzieję na odzyskanie niepodległości przez Polske w osobie ówczesnego generała Napoleona Bonaparte. Polscy oficerowie wzięli udział w kampanii włoskiej Napoleona, by walczyć przeciw jedemu z zaborców – Austrii. Wybicki wraz generałem

  Jeszcze Polska nie umarła,

  Kiedy my żyjemy

  Kiedy – póki. Zwrotka zawiera przewodnią idęę pieśni, przekonanie, że naród może trważ momi utraty nytu państwowego. Polska ,, nie umarła '', dopóki żyje w serach Polaków. Mają oni walczyc o odzyskanie niepodległości.

  Za Twoim Przewodem – pod Twoim przywódctwem. Wierzono, że pod wodzą generała Dąbrowskiego nastąpi wyzwolenie ziem polskich od strony południwoej po pokonaniu Austrii.

  Jak Czarnecki do Poznania

  Wracał sie przez morze

  Dla ojczyzny ratowania

  Po szwedzkim rozbiorze

  Stefan Czarnecki  hetman bohater ,, potopu '' szwedzkiego, walczył ze Szwedami w Polsce, następnie w Danii ( 1638 – 1659 ), gdzie jego wojska zdobyły wyspę Als. W rzeczywistości Czarnecki w wyprawie na Półwysep Jutlandzki nie uzywałtransportu morskiego, do Poznania z Danii wracał lądem, ponadto najpierw walczył w Polsce, potem brał udział w oswobodzeniu Danii z okupacji szwedzkiej. Wybicki przetworzył w pieśni legendę o morskich wyczynach czerniececczyków w duchu oświeceniowym, czyniąc hetmana bohaterem walk ,, za wolność naszą i waszą ''.

  Dał nam przykład Bonaparte

  Jak zwyciężać mamy

  Napoleon Bonaparte – Napoleon już przed 1797 r. dał się poznać jako znakomity wódz, walczący z II koalicję we Włoszech.W zwrotce tej przywołana jest myśl o oswobodzeniu ziem polskich od południa ( górna Wisła, Warta ).

  Na to wszystkie jedne głosy

  Dosyć tej niewoli

  Mamy racławickie kosy

  Kościuszkę Bóg pozwoli

  Racławickie kosy -mowa o bitwie pod Racławicami ( 4 IV 1794 ) podczas powstania kościuszkowskiego, o zwycięstwie bitwy zadecydował atak chłopów uzbrojonych w kosy.

  Powstanie kościuszkowskie –  powstanie narodowe przeciw Rosji,  a później  także przeciw Prusom  trwające od 24 III  17 94 do 16 XI 1794.  Przyczyną wybuchu powstanie był II rozbiór Polski   i groźba kolejnego podziału kraju pozostającego pod rządami targowiczan, faktycznie zaś pod okupacją rosyjską.

  Kościuszkę Bóg pozwoli – Bóg będzie przychylny Kościuszce. W zwrotce wyrażone jest przekonanie o udziale ludu w walce o niepodległość oraz nadzieja, że były Naczelnik powstania przyłączy legionistów ( Kościuszko jednak, chociaż współdziałał w tworzeniu Legionów, sprzeciwiał się łączeniu w sprawy polskie z Napoleonem, któremu nie ufał ).