Wyjaśnij znaczenie modernizm, określ ramy czasowe tej epoki w Polsce oraz wymień jej główne cechy.

  Wyjaśnij znaczenie słowa modernizm, określ ramy czasowe tej epoki w Polsce.

  Nową tendencję w kulturze wyrażającą się w zerwaniu z tradycją i poszukiwanie oryginalnych środków wyrazu nazwano modernizm. Skrytykowano realizm jako sposób prezentacji w sztuce. Uważano, że twóczość artystyczna powinna ukazywać subiektwyny punkt widzenia i uwolnić się od norm narzucanych przez społeczeńśtwo.

  Uważano, że prawda o rzeczywistości nie jest obiektywna. Twierdzono, że każdy człowiek jest niepowtarzalną, oryginalną jednostką i postrzega świat w odmienny sposób.

  Nazwa modernizm pochodzi od francuskiego słowa modernisme, czyli nowoczesność.

  W Polsce upowszechnił się termin Młoda Polska, którą spopularyzował Artur Górski w cyklu artykułów programowych opublikowanych pod tym tytułem w 1898 roku w krakowskim tygodniku ,, Życie ''. Uznaje się, za początek epoki lata 90. XIX wieku, a jej koniec w roku 1918.

  Czasem używa się terminu neoromantyzm, z powodu podobieństwa do romantyzmu, który wyrażał się w zainteresowaniu metafizyką oraz cenił indywidualizm.