Odpowiedzi matura polski maj 2010 cz.I rozumienie tekstu

  Egzamin maturalny z języka polskiego
  Klucz punktowania odpowiedzi – poziom podstawowy maj 2010

  Część I
  Odpowiedzi maturzysty mogą przybierać różną formę językową, ale ich sens musi być zgodny z tekstem. Oceniając pracę maturzysty, należy stosować wskazaną punktację.
  Rozumienie pisanego tekstu Edwina Bendyka Internet – śmietnik czy sezam kultury?
  Zadanie 1. (0–3)
  Korzystanie z informacji. Wyodrębnianie wykorzystanych w tekście argumentów i sformułowanych wniosków
  1 p. – wyjaśnienie, dlaczego odpowiedź na postawione w tytule artykułu pytanie uzależniona jest według autora od osobistych doświadczeń i przekonań użytkownika Internetu
  Przykładowa odpowiedź
  Odpowiedź na postawione pytanie uzależniona jest od tego, jak człowiek nastawiony jest wobec Internetu: jeżeli podejmie on trochę trudu, to Internet będzie sezamem, jeżeli nie – śmietnikiem.
  0 p. – odpowiedź niezgodna z tekstem Edwina Bendyka
  Zadanie2. (0–2)
  Korzystanie z informacji. Wyróżnianie w tekście związków frazeologicznych (wyrazów) i odczytywanie ich znaczenia
  2 p. – poprawne wypisanie z akapitu 2. synonimów dwóch określeń Internetu
  Przykładowa odpowiedź
  śmietnik – chłam
  sezam kultury – treści wartościowe
  1 p. – poprawne wypisanie z akapitu 2. synonimu jednego określenia Internetu
  Przykładowa odpowiedź
  śmietnik: chłam
  0 p. – wypisanie niewłaściwych synonimów lub brak odpowiedzi
  Zadanie 3. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu
  1 p. – poprawne określenie, jak należy szukać informacji w Internecie
  Przykładowa odpowiedź
  krytycznie
  0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
  Zadanie 4. (0–2)
  Korzystanie z informacji. Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu
  2 p. – poprawne wymienienie trzech stereotypów dotyczących Internetu
  Przykładowa odpowiedź
  1.W Internecie nie da się odróżnić treści wartościowe od bezwartościowych.
  2.Treści istniejące w Internecie nie są trwałe.
  3. Większość treści internetowych jest napisana w języku angielskim, co grozi wynarodowieniem.
  1 p. – poprawne wymienienie dwóch stereotypów dotyczących Internetu
  Przykładowa odpowiedź
  1. Trudno jest odróżnić treści wartościowe od bezwartościowych.
  2. Nietrwałość treści wirtualnej.
  0 p. – odpowiedź niepoprawna (pominięcie elementu wynarodowienia w stereotypie dotyczącym stron anglojęzycznych) lub brak co najmniej dwóch odpowiedzi
  Zadanie 5. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Rozpoznawanie tezy
  1 p.– poprawne zacytowanie tezy sformułowanej przez autora
  Przykładowa odpowiedź
  Dla wielu mniej ekspansywnych a ciekawych kultur Internet stał się wręcz szansą na globalną prezentację lub Kto umie szukać, znajdzie perełki.
  0 p. – odpowiedź niepoprawna (wypisanie z tekstu zdania innego niż powyższe, stworzenie własnej tezy) lub brak odpowiedzi
  Zadanie 6. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Rozpoznawanie zasady kompozycyjnej tekstu i jej funkcji
  1 p. – poprawne wskazanie podobieństwa akapitów 5 i 6 w zakresie treści, kompozycji lub języka
  Przykładowe odpowiedzi
  W obu akapitach Internet został porównany do miejsc znajdujących się w rzeczywistości.
  W obu akapitach Internet jest opisany jako miejsce spotkań różnych kultur.
  W obu autor posłużył się metaforami (w obu występują też porównania).
  0 p. – odpowiedź niepoprawna (niewskazanie podobieństwa) lub brak odpowiedzi
  Zadanie 7. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu
  1 p.– wskazanie wysiłku jako czynnika różniącego dociekliwych i leniwych internautów
  Przykładowa odpowiedź
  Leniwi poprzestają na tym, co powierzchowne, do czego można dotrzeć bez żadnego wysiłku; dociekliwi sięgają głębiej, wykorzystując możliwości, jakie daje Internet.
  0 p.– odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
  Zadanie 8. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Odczytywanie dosłownych i metaforycznych znaczeń wyrazu, nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście
  1 p. – wyjaśnienie, dlaczego zdaniem autora istotę Internetu najlepiej oddaje metafora bazaru
  Przykładowa odpowiedź
  Bazar jest idealną metaforą Internetu, gdyż oddaje jego różnorodność, ale także interaktywność uczestników, głębię kulturową. Jednak, by poznać to bogactwo, trzeba się w bazar zagłębić, gdyż bez tego wydaje się on tylko chaosem.
  0 p.– odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
  Zadanie 9. (0–1)
  Korzystanie z informacji.Odczytywanie sensu fragmentu
  1 p. – wyjaśnienie, co oznacza określenie: sieć semantyczna (konieczne wskazanie na selekcjonowanie informacji według podanego kryterium)
  Przykładowe odpowiedzi
  Sieć semantyczna jest to kierunek rozwoju Internetu, który ma doprowadzić do tego, aby po wpisaniu hasła w wyszukiwarce pojawiały się strony dotyczące odpowiedniego kontekstu hasła, np. zamek jako budynek, a nie zamek do drzwi.
  Sieć semantyczna to taka, która analizuje kontekst dla pytania, jakie zadajemy. Można powiedzieć, że jest obdarzona inteligencją. Sieć, dzięki której komputer będzie mógł rozpoznać nasze intencje.
  0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
  Zadanie 10. (0–2)
  Korzystanie z informacji. Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu
  2 p. – poprawne wymienienie dwóch nowych sposobów prezentowania treści w Internecie
  Przykładowa odpowiedź
  Wzbogacenie interfejsu o trzeci wymiar.
  Wzbogacenie komputerów i sieci o zmysły wzroku i dotyku.
  1 p. – poprawne wymienienie jednego sposobu prezentowania treści w Internecie
  Przykładowa odpowiedź
  Przeglądarki reagujące na słuch i dotyk.
  0 p. – brak odpowiedzi
  Zadanie 11. (0–1)
  Korzystanie z informacji. Wyodrębnianie wykorzystanych w tekście argumentów i sformułowanych wniosków
  1 p. – odpowiedź B
  0 p. – odpowiedź niepoprawna lub brak odpowiedzi
  Zadanie 12. (0–2)
  Korzystanie z informacji.Przetwarzanie informacji i stosowanie do rozwiązania problemu
  2 p. – poprawne określenie analogii między rzeczywistym światem i cyberprzestrzenią ze wskazaniem na aktywną postawę człowieka funkcjonującego w świecie rzeczywistym i cyberprzestrzeni
  Przykładowe odpowiedzi
  W cyberprzestrzeni, podobnie jak w życiu, trzeba sporo zainwestować, by wydobyć całe jej bogactwo i odkryć możliwości, jakie stwarza. Żeby zwiedzić dobrze świat, trzeba postarać się go poznać; tak samo z Internetem, żeby w pełni z niego czerpać, trzeba dać coś z siebie.
  0 p. – odpowiedź niepoprawna (niedostrzeżenie wysiłku włożonego w poznawanie świata i Internetu, co zaakcentował autor; wskazywanie cechy tylko świata rzeczywistego albo tylko cyberprzestrzeni, a nie analogii między nimi) lub brak odpowiedzi
  Zadanie 13. (0–2)
  Korzystanie z informacji. Rozpoznawanie charakterystycznych cech stylu i języka tekstu, nazywanie środków językowych i ich funkcji w tekście
  2 p. – poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi i dwóch przykładów ilustrujących subiektywizację tekstu (przykłady mogły dotyczyć języka, kompozycji, treści wypowiedzi)
  Przykładowa odpowiedź
  Obiektywizacja:
  1.Posługiwanie się formą 1 osoby liczby mnogiej (wypowiedź w imieniu zbiorowości, odwołanie do odbiorcy).
  2.Posługiwanie się zdaniami oznajmującymi (zawierającymi informację).
  Subiektywizacja:
  1.Posługiwanie się formą 1 osoby liczby pojedynczej (prezentacja własnych poglądów).
  2.Posługiwanie się porównaniami i metaforami, obrazowość języka.
  1 p. – poprawne wymienienie jednego przykładu ilustrującego obiektywizację wypowiedzi i jednego przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu
  Przykładowa odpowiedź
  Obiektywizacja: Użycie liczby mnogiej.
  Subiektywizacja: Użycie liczby pojedynczej.
  lub poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi i jednego przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu,
  lub poprawne wymienienie dwóch przykładów ilustrujących obiektywizację wypowiedzi i brak przykładu ilustrującego subiektywizację tekstu
  0 p. – odpowiedź niepoprawna, niespełniająca powyższych wymagań lub brak odpowiedzi
  Zadanie 14. (0–2)
  Korzystanie z informacji. Rozpoznawanie i nazywanie funkcji tekstu
  2 p. – poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego dyskursywny charakter tekstu i jednego przykładu ilustrującego perswazyjny charakter wypowiedzi
  Przykładowa odpowiedź
  Dyskursywny: Autor polemizuje z omawianymi poglądami.
  Perswazyjny: Edwin Bendyk w tekście swoim postawił tezę, którą następnie uargumentował i zilustrował przykładami. Potem wysnuł wniosek.
  1 p. – poprawne podanie jednego przykładu ilustrującego jedną kategorię
  Przykładowa odpowiedź
  Perswazyjny: Autor przekonuje czytelników do tego, że Internet należy zaakceptować i umiejętnie (rozważnie) z niego korzystać.
  0 p. – odpowiedź niepoprawna (podawanie cytatów bez zrozumienia i wyjaśnienia, streszczanie fragmentów) lub brak odpowiedzi

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany.

  Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.