Komisja Edukacji Narodowej. Znajdz w tekście inną nazwę KEN.

Komisja Edukacji Narodowej.

1.Znajdź w tekście inną nazwę KEN.

Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych

2. Jakie istotne zdarzenie polityczne przyczyniło  się   do powstania KEN ?

Pierwszy rozbiór Polski  zakończył chaos związany z konfederacją barską. Zaistniało  niebezpieczeństwo całkowitej likwidacji państwa polskiego .  Zmiany kulturalne i społeczne były nieuniknione, wynikało to z aspiracji niepodległościowych. W XVIII wieku na sejmie delegacyjnym ustanowiono Komisję Edukacji Narodowej.

3.  Dlaczego Hymn do miłości ojczyzny i Mazurek Dąbrowskiego stały się hymnami narodowymi ? W odpowiedzi odwołaj się do tekstu i swojej wiedzy historycznej.

Utwory wyrażały  nastroje narodu,  który żył w niewoli.  Mazurek Dąbrowskiego powstał w 1797 roku, był utworem, który powstał , z okazji powstania Legionów Polskich we Włoszech. Miał zagrzewać Polaków do walki, dawał nadzieję, że Polacy u boku Napoleona, dzięki bohaterskiej postawie patriotów,  pokonają zaborców.  Żołnierze  śpiewali utwór Wybickiego, ponieważ  był symbolem wiary w odzyskanie niepodległości.

Hymn do miłości ojczyzny był pierwszym utworem patriotycznym, który powstał w okresie rozbiorów. Podmiot  liryczny  podkreślą rolę  Ojczyzny – pokazuje, jak jest wspaniała i znacząca dla każdego Polaka. Jest symbolem wspólnoty, szczęścia, bezpieczeństwa . Poeta wskazuje, jak ważna jest miłość do Ojczyzny, do „ziemi swoich ojców”, blizny świadczą o poświeceniu w walce o jej niepodległość.  Życie jednostki powinno być poświęcone wyższej idei, gotowości do poświęcenia dla Ojczyzny, jej suwerenności, jest ona dobrem najwyższym dla każdego Polaka.

4. Jakie zdarzenie przyczyniło się do powstania KEN ?

Papież Klemens XIV w 1773 roku  zniósł zakon jezuitów , na sejmie rozbiorowym powstał problem, co zrobić z olbrzymim majątkiem zakonu w Polsce , król razem z światłymi patriotami  poddał myśl, aby przeznaczyć dobra zakonu na potrzeby edukacji publicznej.

5.Wytłumacz, co oznacza hasło ,, Stworzyć naród przez wychowanie publiczne ‘’ .

6. Na podstawie akapitu 4. wyjaśnij, jak rozumiesz zdanie ,, jednym z podstawowych aksjomatów oświeceniowych było przekonanie, że wszyscy ludzie z natury są równi ‘’.

7. Świeccy nauczyciele mogli zdobywać wykształcenie

D. akademiach

8. Wymień trzy osiągnięcia KEN w zakresie organizacji szkolnictwa.

  • Opracowanie nowego programu nauczania , gdzie  język polski, historia, nauka moralna i prawo miały kształtować  świadomych obywateli.
  • Stworzenie szkół wydziałowych i podwydziałowych w całym kraju, popieranie szkół parafialnych.
  • Kształcenie nauczycieli świeckich w akademiach.
  • Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych opracowało dobre podręczniki do realizacji nowego programu, gdzie ograniczono łacinę, a wprowadzono nowe przedmioty np. fizykę , geometrie,  historię naturalną.

9. Dokończ zdanie :

Humanizacja stosunków społecznych to :

B. Takie ukształtowanie stosunków społecznych, żeby każdy człowiek mógł czuć swoją wartość , realizować swoje potrzeby i zachować godność.

10. Oznacz  literą P zdania prawdziwe, literą F fałszywe