Czym są Treny? Wymień cztery odpowiedzi zawarte w tekście Janusza Pelca.

Czym są Treny ? Wymień cztery odpowiedzi zawarte w tekście Janusza Pelca.

Czym są Treny :

  1. Pomnikiem życia rodzinnego.
  2. Pomnikiem  miłości ojca do dziecka.
  3. Filozoficzno- refleksyjnym poematem o kryzysie ideowym renesansowego  twórcy – myśliciela stającego bezpośrednio wobec wielkiej problematyki życia i śmierci.
  4. Są starannie opracowaną kompozycją cykliczną , do której przeniknęła tradycja literacka: antycznych trenów greckich, psalmów, cyklów elegijnych i innych

Wyjaśnij na podstawie tekstu ( 2 akapit), na czym polega zjawisko synkretyzmu.

 Zjawisko synkretyzmu polega na harmonijnym  łączeniu  cząstek przyjętych z różnych dzieł różnych epok, które poeta  przetwarzał w nową zespoloną całość.

O czym świadczy fakt, że źródłem Trenów są różne elementy tradycji literackiej.

Klasyczna forma Trenów wskazuje na ich pierwotny wzorzec  nawiązujący do antycznych trenów greckich. Pomysł napsiania utworów na część zmarłego ma swoje korzenie w antycznej pieśni żałobnej – epicedium.

Sformułuj definicję odmiany trenu stworzonego przez Jana Kochanowskiego.

Tren to wywodzący się ze starożytności gatunek poezji żałobnej, który opiewa cnoty zmarłego, wyraża ból po stracie bliskiej osoby, zawiera pocieszenie jest napisany podniosłym stylem. Treny to kompozycja cykliczna, na której ostateczny kształt miały wpływ :  klasyczne pieśni żałobne , antyczne treny greckie, psalmy. Treny to poemat, który stawia pytania na temat natury Boga i świata, o sens ludzkiego istnienia.