Porównaj obraz Boga zawarty w Księdze Hioba i Księdze Psalmów. Jakie przesłanie dotyczące relacji człowieka ..

Porównaj obraz Boga zawarty w Księdze Hioba i Księdze Psalmów. Jakie przesłanie dotyczące relacji człowieka ze Stwórcą zawiera każde z nich ?

         Księgę Psalmów i Księgę Hioba łączy takie same przesłanie Bóg jest doskonałym Stwórcą świata, jego wyroki i mądrość nie może być oceniana przez człowieka. Ludzie nie są w stanie pojąć mądrości Najwyższego , ani tajemnicy niezawinionego cierpienia.
         Psalmy zawierają charakterystyczne dla Starego Testamentu relacje między człowiekiem a Bogiem. Człowiek jest przedstawiony jako słaby i potrzebujący wsparcia, jest też w pełni świadomy swoich niedoskonałości. Wyraża się ona w pokorze, z jaką odnosi się do Boga. Psalmy mają różny charakter, ale przeważają dziękczynne i błagalne. W Psalmie 130 człowiek błaga Boga o wysłuchanie, łaskę w przebaczeniu grzechów. Człowiek zdaje sobie sprawę, że postępuje źle, prosi Boga o darowanie win. ,, Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią ‘’. Z kolei w Psalmie 144 człowiek zdaje sobie sprawę, że Bóg jest największym jego sprzymierzeńcem, doradcą o dobroczyńcą. Oczekuje od Boga wszelkich łask w życiu doczesnym oraz odkupienia win po śmierci. Bóg jest ,, Dobroczyńcą jest moim i twierdzą moją , wieżą moją obronną, tarczą moją ''.
       W Księdze Hioba przedstawiona jest inna wizja Boga, nie jest pokazany jako doskonały Stwórca świata, pełen łask dla ludzki dobroczyńca. Przeciwnie zadziwia swoim okrucieństwem i bezwzględnością zadając cierpienia bogobojnemu Hiobowi. W księdze pokazany jest problem cierpienia i sprawiedliwości. Hiob swoim prawym życiem oraz bezgranicznym posłuszeństwo Bogu nie zasłużył z punktu widzenia człowieka na nieszczęścia, jaki e na niego zesłał Bóg. Stwórca w sporze z szatanem musi odpowiedzieć na zarzut, że bogobojność Hioba nie jest bezinteresowna, przecież wiedzie dostanie życie wśród kochającej go rodziny. Czy rzeczywiście Hiob jest w swoim postępowaniu interesowny ? Bóg poddaje próbie Hioba, przy okazji człowiek dowiaduje się, że nie jest w stanie zrozumieć boskich wyroków. Bóg pokazuje swoją wyższość nad człowiekiem, ale też udowadnia, że potrafi być bezlitosny. Hiob nie może domagać się do Boga sprawiedliwości, bo to dowód jego pychy i ułomności. Bóg jak Stwórca świata jest nieodgadniony w swojej mądrości, człowiek nawet nie powinien myśleć o podważeniu jego wyroków.
        Wizja Boga w Księdze Psalmów oraz Księdze Hioba znaczenie różnią się, w pierwszym biblijnym dziele jest symbolem dobrości, mądrości stworzenia, łaskawości, staje się ostoją słabego człowieka. W Księdze Hioba jawi się jako bezwzględny władca , poddający próbie człowieka, trudno znaleźć miłosierdzie w jego działaniu obecne w psalmach pochwalnych czy błagalnych.