Odpowiedzi egzamin gimnazjalny język polski 2011

                                                                                                 EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011

                                                                                                         część humanistyczna

   

                    Klucz punktowania zadań

  1 B
  2 C
  3 B
  4 D
  5 B
  6 D
  7 D
  8 C
  9 C
  10 A
  11 A
  12 B
  13 D
  14 B
  15 A
  16 C
  17 A
  18 D
  19 A
  20 C

   

  Zadania otwarte

  Jeśli w zadaniach krótkiej odpowiedzi wśród odpowiedzi poprawnych pojawiają się odpowiedzi niepoprawne, uczeń otrzymuje 0 pkt za zadanie.

  W zadaniach rozszerzonej odpowiedzi uczeń nie otrzymuje punktów za pracę w innej formie lub na inny temat.

  Zadanie 21.

  1 p. – poprawne zdefiniowanie pojęcia

  Przykładowe odpowiedzi

  Patriotyzm lokalny to przywiązanie do miejscowości lub regionu, z którego się pochodzi.

  Patriotyzm lokalny to przywiązanie do miejsca, z którym jest się związanym.

  0 p. – odpowiedź, która nie definiuje poprawnie pojęcia lub jest zbyt ogólna

  Przykładowe odpowiedzi

  Patriotyzm lokalny to miłość do swego kraju.

  O patriotyzmie lokalnym mówimy wtedy, gdy coś kochamy.

  Zadanie 22.

  3 p. – poprawne wskazanie czasu i zdarzeń, które potwierdzą, że każda z podanych postaci zasłużyła na miano patrioty

  Przykładowa odpowiedź

  Tadeusz Kościuszko – walczył w wojnie przeciwko Rosji w 1792 r.: dowodził w bitwie z Rosją pod Dubienką, odznaczył się również w bitwie pod Zieleńcami; był wodzem powstania narodowego w 1794 r. (zwyciężył w bitwie pod Racławicami); po klęsce pod Maciejowicami w 1794 r. był więziony w twierdzy w Petersburgu; od 1796 r. przebywał na emigracji (był zwolennikiem tworzenia Legionów polskich).

  Jan Henryk Dąbrowski – uczestniczył w insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r.; utworzył Legiony Polskie we Włoszech – 1797 r.; walczył u boku Napoleona we Włoszech od 1797 r., zorganizował antypruskie powstanie w Wielkopolsce w 1806 r., uczestniczył w bitwie pod Frydlandem w 1809 r., brał udział w kampanii rosyjskiej w 1812 r. (przeprawa przez Berezynę); po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w 1813 r. dowodził armią Księstwa Warszawskiego.

  Józef Piłsudski – był Naczelnym Wodzem w wojnie polsko-ukraińskiej w l. 1918–1919 i wojnie polsko-bolszewickiej w l. 1919–21 oraz inicjatorem wyprawy kijowskiej w 1920 r.; współtworzył organizacje paramilitarne: w 1908 r. Związek Walki Czynnej, w 1914 r. 1 Kompanię Kadrową i Polską Organizację Wojskową; od 1914 r. był komendantem I Brygady Legionów walczącej przeciwko rosyjskiemu zaborcy; w 1917 r. doprowadził do tzw. kryzysu przysięgowego, w wyniku czego został aresztowany i osadzony w twierdzy magdeburskiej.

  Uwaga! Do przyznania punktu wystarczy podanie czasu i nazwy wydarzenia, które świadczy o patriotyzmie danej postaci.

  2 p. – poprawne wskazanie czasu i zdarzeń, które potwierdzą, że dwie z wymienionych postaci zasłużyły na miano patrioty

  1 p. – poprawne wskazanie czasu i zdarzeń, które potwierdzą, że jedna z wymienionych postaci zasłużyła na miano patrioty

  0 p. – podanie informacji niezgodnych z warunkami zadania lub podanie nieprawdziwych informacji dotyczących osób wskazanych w poleceniu lub brak określenia czasu podanego przez siebie wydarzenia lub określenie wyłącznie czasu, bez podania wydarzenia

  Zadanie 23.

  1 p. – poprawne wskazanie wszystkich (3) wymienionych przez Stanisława Sojkę czynników decydujących o przynależności narodowej człowieka

  Przykładowa odpowiedź

  język, historia i kultura

  0 p. – inna odpowiedź niewynikająca z tekstu lub jej brak

  Zadanie 24.

  2 p. – poprawne wskazanie różnic między każdą parą wypowiadających się osób

  Przykładowa odpowiedź

  Dla Anny Dymnej patriotyzm oznacza instynktowne przywiązanie do miejsca urodzenia, takie, że nie wyobraża sobie życia gdzie indziej – zawsze do niego wraca, natomiast dla Zbigniewa Bońka patriotyzm to szacunek dla kraju i duma z reprezentowania go, duma z symboli narodowych.

   Anna Dymna jest bardzo przywiązana do swego kraju. Polska jest dla niej najpiękniejsza i nie wy-obraża sobie życia poza jej granicami. Stanisław Sojka w definicji patriotyzmu na plan pierwszy wysuwa mniejsze wspólnoty : rodzinę i małe ojczyzny. Wiąże też patriotyzm z szacunkiem dla innych.

  1 p. – poprawne wskazanie różnic w wypowiedziach jednej pary

  0 p. – podanie informacji niezgodnych z warunkami zadania lub brak wskazania różnic w zacytowanych wypowiedziach

  Zadanie 25.

  1 p. – poprawne sformułowanie definicji patriotyzmu zgodnej ze wszystkimi wypowiedziami przyto-czonymi w tekście

  Przykładowe odpowiedzi

  patriotyzm to przywiązanie do ojczyzny

  lub

  patriotyzm to poczucie więzi z krajem, w którym się ktoś urodził

  0 p. – brak

  Zadanie 26.

  1 p. – uzasadnienie zgodne z poleceniem

  Przykładowe odpowiedzi

  Zawsze ciepło wypowiadał się o swojej ojczyźnie, chętnie spotykał się ze swymi rodakami w Rzymie i wielokrotnie pielgrzymował do ojczystego kraju.

  lub

  Do pielgrzymów z kraju zawsze zwracał się po polsku, utrzymywał żywe kontakty z przyjaciółmi z kraju, wspierał demokratyczne przemiany w Polsce.

  0 p. – brak uzasadnienia lub błędy rzeczowe

  Zadanie 27.

  2 p. – poprawne przekształcenie zdania pojedynczego w zdanie złożone, poprawna interpunkcja

  Przykładowe odpowiedzi

  Pośrodku plateau, które ma tysiąc czterysta metrów kwadratowych, znajduje się szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari.

  lub

  Szesnastometrowy krzyż Virtuti Militari znajduje się pośrodku plateau, które ma tysiąc czterysta metrów kwadratowych.

  1 p. – poprawne przekształcenie zdania pojedynczego w zdanie złożone, interpunkcja niepoprawna

  0 p. – niepoprawne przekształcenie zdania

  Zadanie 28.

  TEMAT

  3 p. – napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, zawierającego wszystkie formal-ne wyróżniki tej formy użytkowej (miejscowość i data, nadawca, adresat, podpis)

  2 p. – napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, ale pominięcie jednego ze wska-zanych wyżej formalnych wyróżników podania

  lub

  – napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia), zawierającego wszystkie wyma-gane formalne wyróżniki podania

  1 p. – napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia), pominięcie jednego ze wskazanych wyżej formalnych wyróżników podania

  lub

  – napisanie podania uwzględniającego prośbę i jej uzasadnienie, ale pominięcie dwóch ze wskazanych wyżej formalnych wyróżników podania

  0 p. – napisanie podania uwzględniającego prośbę (bez jej uzasadnienia), pominięcie dwóch ze wskazanych wyżej formalnych wyróżników podania

  JĘZYK I STYL

  2 p. – dostosowanie stylu do formy wypowiedzi poprzez posługiwanie się zwrotami charakterystycznymi dla podania, dobór odpowiednich dla podania struktur składniowych, leksykalnych i frazeologicznych

  1 p. – dopuszczalny jeden błąd

  0 p. – 2 błędy i więcej

  ZAPIS

  1 p. – poprawność ortograficzna i interpunkcyjna (dopuszczalny 1 błąd ortograficzny i 1 błąd interpunkcyjny)

  0 p. – w przypadku większej liczby błędów w zapisie

  W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się1

  1 p. – najwyżej 2 błędy ortograficzne i 2 błędy interpunkcyjne

  0 p. – powyżej 2 błędów ortograficznych i 2 błędów interpunkcyjnych

  Zadanie 29.

  TEMAT

  5 p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z literatury, historii i z własnych obserwacji, wszystkie przykłady poprawnie uzasadnił), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

  4 p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wszystkich wymagań te-matu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, dwa przykłady są uzasadnione), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

  3 p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wszystkich wymagań te-matu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, jeden przykład jest uzasadniony lub przywołał przykłady z dwóch dziedzin wskazanych w poleceniu, oba są uzasadnione), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

  2 p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatne do zajętego stanowiska przykłady z dwóch dziedzin wskazanych w poleceniu, jeden przykład jest uzasadniony lub przywołał przykłady z trzech dziedzin wskazanych w poleceniu, żaden przykład nie jest uzasadniony), podsumowanie (uczeń podsumował wypowiedź)

  1 p. – teza (uczeń określił swoje stanowisko), argumentacja nie wyczerpuje wymagań tematu (uczeń przywołał adekwatny do zajętego stanowiska przykład z jednej dziedziny wskazanej w poleceniu i go uzasadnił lub przywołał co najmniej dwa przykłady, ale żadnego przykładu nie uzasadnił), podsumo-wanie (uczeń podjął próbę podsumowania lub nie podsumował rozważań)

  0 p. – brak trafnych przykładów lub praca nie na temat

  KOMPOZYCJA

  [Punktu z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.]

  1 p. – poprawna segmentacja tekstu

  0 p. – brak segmentacji tekstu lub segmentacja przypadkowa

  JĘZYK I STYL

  [Punktów z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego

  miejsca.]

  poprawność składniowa, leksykalna, frazeologiczna i fleksyjna

  3 p. – najwyżej 3 błędy

  2 p. – 4 błędy

  1 p. – 5 błędów

  0 p. – ponad 5 błędów

  poprawność stylistyczna

  1 p. – najwyżej 3 błędy

  0 p. – ponad 3 błędy

  ZAPIS [Punktów z tej kategorii nie przyznaje się, jeśli praca zajmuje mniej niż połowę wyznaczonego miejsca.]

  A.ORTOGRAFIA

  2 p. – 0 błędów

  1 p. – 1 błąd

  0 p. – ponad 1 błąd

  W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się2

  2 p. – najwyżej 2 błędy

  1 p. – 3 błędy

  0 p. – ponad 3 błędy

  B.INTERPUNKCJA

  1 p. – najwyżej 3 błędy

  0 p. – ponad 3 błędy

  W przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się2

  1 p. – najwyżej 4 błędy

  0 p. – 5 błędów i więcej