Czym był koncept ? Przedstaw w punktach dzieje konceptu.

1.  Przedstaw w punktach dzieje konceptu.

1.Narodziny konceptu we Włoszech pod koniec XVI wieku.

2, Popularność konceptu w XVI wieku.

3. Krytyka konceptu w XVIII wieku ze względu na przeciwstawianie się zdrowemu rozsądkowi.

4. Krytycy dziewiętnastowieczni widzą w koncepcie wyrafonowany intelektualizm.

5. Przedwczesna śmierć w języku potocznym.

2.Na podstawie 2. akapitu sformułuj trzy różne definicje konceptu.

1. Koncept to metafora.

2. Koncept to poetycka idea.

3.Koncept to wyszukany pomysł literacki.

3. Określ, jaki jest stosunek autorki do współczesnych definicji konceptu.

Autorka uważa, że słowniki współczesne definiując koncept i odzwierciedlając aktualny stan wiedzy o tym zagadnieniu, udowadniają, że o koncepcie wiadomo niewiele.

4. Jak definiowali koncept autorzy i teoretycy w XVII wieku ? Podaj trzy różne określenia.

W średniowiecznej teorii twórczości koncept definiwano jako :

a.związek przeciwieństw, ekstremów, rzeczy różnych, odległych, sprzecznych

b.podobieństwo w niepodobnym, zgodna niezgodność

c. zaskakująca myśl.

5. Wskaż przynajmniej jedno podobieństwo oraz jedną różnicę między definicjami z XVII wieku i współczesnymi.

Podobieństwo :

W definicji XVII -wicznej określa się koncept jako związek przeciwieństw, odległych  we współczesnych wersjach jako metaforę ,, odległą” lub ,,zbyt odległą ”.

Podobnie współcześni piszą o koncepcie jako o wykwintnym poetycko obrazie, w XVii wieku pisze się o koncepcie jako związku wypowiedzi, która dzięki niemu nabiera ,, piękna w najwyższym stopniu ”.

Różnice :

W definicjach współczesnych mówi określa się koncept jak wyszukany pomysł literacki, to wydaje się nietożsame z definicją konceptu XVII- wieczną, która mówi, że koncept to zaskaująca myśl. W określeniach współczesnych odnosi się koncept do poezji tylko, w XV II- wiecznych definicjach mówi sie o koncepcie jako o myśli.

6. W jaki sposób według autorów XVII- wiecznych koncept działa na odbiorcę ?

Koncept według autorów XVII -wiecznych Budzi w czytelniku zdziwienie i przyjemność.

7. Wskaż w tekście Doroty Godtyńskiej jeden typowy dla poetyki barokowej oksymoron.

Barokowy oksymoron :

a.zgodna niezgodność

b.podobieństwo w niepodobnym