Przedstaw kontekst historyczny i społeczny ,, wieku pary i elektryczności ”.

Przedstaw kontekst historyczny i społeczny ,, wieku pary i elektryczności ''. Wymień najbardziej charakterystyczne zjawiska i fakty.

Okres drugiej połowy XIX wieku określa się nazwą Pozytywizm lub realizm. Pojęcia te odnoszą się do zjawisk, które można było zaobserwować w całej Europie. Pozytywizm to światopogląd oraz styl kultury. Głównym prądem literackim tego okresu stał się realizm. Przyjmuje się, że w Europie początek Pozytywizmu są to lata 1850- 1880, w tym czasie obserwuje się dominację naturalizmu.

Za początek Pozytywizmu w Polsce przyjmuje się rok 1864, czyli upadek powstania styczniowego. Druga połowa lat sześciedziątych to okres, w którym iały miejsce ważne wydarzenia społeczn- polityczne. W 1864 roku w Królestwie Kongresowym przeprowadzono reformę uwłaszczeniową. W 1866 roku zaczął się proces autonomii Galicji, natomiast prowincje prusa i poznanska zostały włączone do Związku Północnoniemieckiego.  Za koniec Pozytyzimu przyjmuje się rok 1890, ale jeszcze d oroku 1895 widać wpływ Pozytywizmu na literaturę i sztukę.