Arkusze maturalne polski doc

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY
Arkusze maturalne polski doc
Czas pracy: 170 minut
Liczba punktów do uzyskania: 70
Część I – 20 pkt
Część II – 50 pkt

Instrukcja dla zdającego
1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron.
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
nadzorującego egzamin.
2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to
przeznaczonym.
3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny
i słownika ortograficznego.
7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
naklejkę z kodem.
8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
dla egzaminatora.