Arkusze maturalne polski doc

  EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO
  POZIOM PODSTAWOWY
  Arkusze maturalne polski doc
  Czas pracy: 170 minut
  Liczba punktów do uzyskania: 70
  Część I – 20 pkt
  Część II – 50 pkt

  Instrukcja dla zdającego
  1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron.
  Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu
  nadzorującego egzamin.
  2. Rozwiązania zadań zamieść w miejscu na to
  przeznaczonym.
  3. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
  tuszem/atramentem.
  4. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
  5. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
  6. Możesz korzystać ze słownika poprawnej polszczyzny
  i słownika ortograficznego.
  7. Na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i przyklej
  naklejkę z kodem.
  8. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej
  dla egzaminatora.