Zinterpretuj wiersz Topielec Bolesława Leśmiana. Postaw tezę interpretacyjna i ją uzasadnij.

Zinterpretuj wiersz Topielec Bolesława Leśmiana. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij.

Poeta tworząc poezję korzysta z różnych poetyk i stworzył swoją oryginalną. Dzięki wyjątkowej wyobraźni w swojej twórczości łączył różne tendencje drugiej połowy XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku i tworzył wyjątkową całość.  Poeta tworzy poezję, która utożsamiana jest z zabawą językiem, magią, basniowością i ludowościa, takie odniesienie odnajdujemy w wierszu Topielec.Leśmian odnosi sie do ontologii, czyli działu filozofii nauki, która bada strukturę rzeczywistości, zajmuje się  między innymi przyczynowością,  czasem, bytem i istnieniem. W wierszu Topielec podmiot liryczny zadaje pytanie : jak działa świat, dąży do poznania tej prawdy. W poezji Leśmiana świat natury nie jest tylko przedmiotem opisu, staje się bohaterem na równi bohaterami tworzącymi świat poetycki poety.

Topielec to wiersz o charakterze filozoficznym. Jego bohater – homo viator- pragnie poznać za wszelką cenę naturę. Śmierć wędrowca była skutkiem nadmiernego umiłowania natury. Wędrówka w świat natury stała się dla bohatera ostatnią wędrówką. Autor obciąża winą za śmierć człowieka naturę.  Podmiot liryczny spotykając ,, demona zieleni ''poznaje dzięki niemu niezwykłość natury. Zazdrosnym tworem staje się w wierszu – natura, nazywana zielenią. Ciekawym zabiegiem poety jest anizmiacja przyrody, świat natury zostałobdarzony życiem wewnętrznym oraz świadomością. W poezji dwa światy natury i człowieka przeniakają się.

Topielec wędrował po świecie, zapragnął poznać tajemnicę istnienia. Trudności, jakie musiał przezwyciężyć nie zniechęciły wędrowca, przeciwnie podwoiły jego starania. Przyroda kusiła wędrowca przybierając różne kształy, wabiła słowem i zachwycała tajemniczością.  Świat natuy jest przedmiotem zachwytu i kontemplacji. Przyroda i człowiek w wierszu nawzaje msię przenikają i uzupełniają. Niespodziewanie wędrowiec stał się częścią natury, która go pochłonęła. Bohater przekroczył  końcową granicę zieleni i stał się jej  elementem. Dążąc do realizacji tego pragnienia traci życie, czyni to z miłości do natury.  Wydaje się, że poeta przekonuje odbiorcę, że warto poświęcić życie dla pełni poznania.

Poeta postrzega świat holistycznie,  wykorzystuje teorię zakładająca, że świat stanowi całość, niedającą się sprowadzić do sumy części. Śmierć bohatera wiersza jest zawsze cześcią życia, co wynika z holistycznych poglądów poety.W takim postrzeganiu świata zanika się różnica między życiem a śmiercią.

Tytułowy topielec wkroczył w przestrzen należącą do natury. Bohater przestał być człowiekiem, stał się częścią natury. Wędrowiec zagubił własne człowieczeństwo.