Biblia

Biblia
      Od ponad dwu tysiącleci Zachód czerpie natchnienie z Biblii. Wielu w nią wierzy, wielu ma wątpliwości, wielu traktuje jedynie jako zbiór legend naszego kręgu cywilizacyjnego. Ci ostatni czytając o krwawych rozprawach Starego Testamentu zgoła nieświętym życiu głośnych jego bohaterów, zżymają się, gdy Biblię nazwać Pismem Świętym. Przymiotnik święty, obecny w nazwie, nie odnosi się jednak ani do charakteru opisywanych wydarzeń, ani do ich uczestników- ludzi.
Słowo to, o hebrajskim rodo­wodzie (qodesz), pierwot­nie nie oznaczało etycznej nieskazitelności, lecz tyle co całkiem inny, oddzielo­ny, mówiąc językiem współczesnej refleksji filozoficznej – transcendent­ny. Zatem Święty to wyłącznie Bóg. Wyznawcy dwóch wielkich religii, dla których Biblia jest świętą księgą, uważają zatem, że zawiera ona Sło­wo Boże, mówi o Świętym – Bogu i stanowi miejsce spotkania z Nim.

      W dzisiejszym języku wyraz Biblia oznacza jedną konkretną książkę; na­zwa ta jednak pochodzi od wyrazu w liczbie mnogiej: Biblia to po grecku księgi. I rzeczywiście, na Biblię składa się 46 ksiąg Starego i 27 ksiąg Nowe­go Testamentu. W gruncie rzeczy jest więc Biblia matą biblioteką – utwo­rzoną z 73 niewielkich tomów. Księgi te, uznane przez Kościół za natchnio­ne, tworzą Kanon.

Księga czy Księgi ?

     Większość badaczy przyjmuje, że Stary Testament zaczął się kształto­wać ok. XIII w. p.n.e. Inni, jak Anna Świderkówna, wiążą narodziny Biblii – i w ogóle literatury hebrajskiej – z czasami króla Salomona (II. połowa X. w. p.n.e.). Dopiero pod koniec V. w. p.n.e. ostatecznie ukształtowała się Tora (Prawo), czyli Pięcioksiąg Mojżeszowy, po nim Prorocy, a na końcu, ok. III w.p.n.e., Pisma, któ­rych centralną częścią jest Psałterz. Pierwszy kanon Biblii, stworzony ok. 90 – 100 r. n. e., byt dziełem faryze­uszy. Stary Testament w tym kształ­cie został włączony później przez Marcina Lutra do Biblii protestanc­kiej. Biblia Saduceuszy nie zawiera Pism, a Biblia Samarytan to sama Tora. Pierwsi chrześcijanie nie mieli żadnego Nowego Testamentu. Mó­wiąc o Piśmie, mieli na myśli Septuagintę, czyli grecki przekład z III i II w. p.n.e., odrzucony przez faryzeuszy wraz z innymi tekstami, które dotarty do nich wyłącznie w wersji greckojęzycznej. Najmłodszą księgą w kato­lickim Starym Testamencie jest Księ­ga Mądrości, której nie zawiera Bi­blia hebrajska, gdyż napisano ją po grecku. Najstarszym tekstem Nowe­go Testamentu jest Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan. powstały ok. 51. r. p. Ch., najmłodszym – Apoka­lipsa św. Jana (ok. 96 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.