Horacy

Quintus Horatius Flaccus (65- 8 p.n.e) byt czło­wiekiem niskiego stanu, synem wy­zwoleńca, co nie przeszkodziło mu uzyskać znakomi­tego wykształcenia, nauki pobierał najpierw w rodzinnej Wenuzji, po­tem w Rzymie i Atenach. W czasie wojny domowej opowiedział się po stronie Brutusa, zabójcy Cezara i obrońcy republiki, walczył pod Filippi przeciwko Oktawianowi.

Stra­ciwszy majątek rodzinny, przeniósł się do Rzymu, gdzie rozpoczął ka­rierę literata. Początkowo pędził życie w niedostatku i upokorzeniu, zyskał jednak przyjaźń Caiusa Mecenasa, znanego protektora artystów, od któ­rego otrzymał posiadłość z domem; odtąd bez przeszkód mógł się po­święcić pracy literackiej.

Tematyka twórczości Horacego jest bardzo różnorodna, wiele w niej na­rzekania na ówczesny świat i panują­ce w nim stosunki, np. w młodzień­czych epodach. Dał też rzymski po­eta zbiór znakomitych satyr, głosząc w nich moralne i obyczajowe hasła nowej epoki, nastałej po zwycięstwie Oktawiana i ustanowieniu pryncypatu. Unikał ataków na aktualne spra­wy społeczne i polityczne, skupiając się na piętnowaniu wad ogólnoludz­kich, od których społeczeństwo rzymskie też nie było wolne.

Wyszy­dzał w swych satyrach chciwość i za­wiść, głupotę, niewierność małżeń­ską, nieumiarkowanie w korzystaniu z uciech stołu i łoża, pokpiwał z okre­ślonych typów ludzkich, np. postaci natręta czy parweniusza. Jego satyry mają postać swobodnej gawędy, po­kazują świat, jaki postrzegał Horacy; jego zdaniem należy oceniać ludzi zgodnie z ich naturą, uwzględniając tę oczywistą prawdę, że są w nich obecne pierwiastki dobra i zła. Stąd nie należy osądzać ich zbyt su raczej współczuć i pomagać w zwyciężaniu przywar i słabości.

Horacy jest autorem zbioru L (Epistulae), adresowanych do przyjaciół, zawierających rozmaite i wskazówki, nawołujących do ii roztropności. Najsłynniejszy z został zaadresowany do Pizo zwykle nosi tytuł O sztuce poety (De arte poetica), to rodzaj wykładu sztuki poetyckiej (podobnie jak wcześniejsza Poetyka Arystotelesa).

One thought on “Horacy”

  1. Świetna strona, gratuluję znajomości tematu. pozdrawiam

Comments are closed.