Wyjaśnij czym była podróż dla romantyków ?

    Wyjaśnij czym była podróż dla romantyków ?

    W romantyzmie zapanowała moda na podróże, która wynikała  z przekonań, że istotą człowieczeństwa jest wieczne poszukiwanie i odkrywanie nowych i zapomnianych rejonów świata i kultur. Popularne stały  się wyprawy w góry, na pustynie , stepy, które uzmysławiały pdróżujacym małość człowieka w obliczu mistycznej potęgi natury. Często celem podróży stawał się Wschód, do początków religii i cywlizacji. Podróże stanowiły prestekst do poszukwiań Boga, istosty egzystencji, duchowosci. Służyły też do wykreowania subiektywnego, wewnetrznego świata przeżyć wędrowca. Wielcy pisarze tego okresu, jak Johann Wolfgang Goethe , George Byron, przedstawiali swoje wrażenia z wędróek w różnych formach literackicj: dzienniki, pamietniku, poemacie opisowym, liście. Adam Mickiewiecz opisał swoje podróże w sonetach.

    Sonety krymskie Adama Mickiewicz były owocem wycieczek, które odbył poeta podczas pobytu w Rosji do Akermanu i na Krym. Bohater sonetów to pdróżny, pielgrzym – wygnaniec, turysta.